امروز در خدمت شما هستیم با آموزش انگلیسی یک عبارت پرکاربرد انگلیسی :

Dont be jealous 

ادامه مطلب