آیا شاخ مجازی بی هدف هستند؟ اینستاگرام چه خدمتی به افراد بی قید و انگل اجتماع کرده است؟ چرا احمق ها را معروف می کنیم ؟شاخ های مجازی ؛ احمق های بی هدف یا شیادهای هدفمند؟!

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب