شهرهای دارای بیشترین تعداد مبتلایان کرونا در استان کردستان
سقز به اندازه سنندج که مرکز استان است خطرناک و در وضعیت قرمز است و این وحشتناک است و پس از آنها بانه نیز آمار خیلی بدی دارد و پس از آنها به قروه و دیواندره و مریوان می رسیم.

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب