رضایت خانواده استاد اعلام شده است و آقای نجفی می تواند از زندان مرخص شود.

ادامه مطلب