مسئولیت پذیری
عطش یادگیری
تطبیق پذیری
ریسک پذیری
فروتنی
سادگی
کمک رسانی
شوخ طبعی
مثبت نگری
درون گرایی
استقامت
11 صفتی که مدیران برتر و موفق دارند.

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب