شهرهای دارای بیشترین تعداد مبتلایان کرونا در استان سیستان و بلوچستان
خبر وحشتناک در سیستان اینکه شهر سراوان تعداد خیلی بیشتری بیمار از زاهدان داشته که مرکز استان است! ایرانشهر هم اوضاع خوبی ندارد و پس از آنها چابهار خطرناک است.

ادامه مطلب