پرجمعیت ترین کشورهای جهان کدامند؟ 
چقدر ادم رو کره زمینه و پرا این همه زاد و ولد در جهان است. چخبره این همه تولد؟
چین و هند در صدر جدول هستند و ایران کشورمان 19 ام است

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب