این تپلوی بانمک سینمای ایران نوشت نمانده مجلس در برابر فهمیدن از خود مقاومت نشان می دهد.
توئیت توهین آمیز محراب قاسمخوانی درباره اظهارنظر نماینده مجلس. مملکت نیست که!

ادامه مطلب