شهرهای دارای بیشترین تعداد مبتلایان کرونا در استان ایلام
اوضاع در ایلام و دهلران از سایر شهرهای بدتر است و مهران و ایوان و دره شهر و چرداول هم بیماران مشکوکی را شناسایی کرده اند.

ادامه مطلب