اسم دختر با گ (گاف)
گران ناز ————— 1- دارای ناز، کرشمه و غمزهی فراوان؛ 2- دارندهی قشنگی و زیبایی زیاد؛
گراناز————— (= گران ناز)، ) گران ناز.

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب