راهنمای حل جدول کلمات (آمیرزا و ….)

راهنمای حل جدول کلمات (آمیرزا و ….) : شماره 1 آمیرزا

 

 

معنی کسالت آور : طولانی ، خسته کننده ، مطول ، کسالت اور , سستی ، بی حالی , رنجوری , ملالت بار , ملال انگیز

از جنس فولاد : فولادی , فولادین

موش خرما : راسو، نمس

تنومند و قوی :  پیلتن, هیکل دار , سترگ، توانا، زورمند، قوی، بزرگ، پرزور، عظیم الجثه , جسیم

دارای بالاترین درجه ذوب دربین عناصر : هافنیوم  , کربن , تنگستن

نوعی خط‌کش : اشل

کتابی از محمد حجازی  :  هزار سخن – سرشک

سبک های ورزش رزمی کاراته :کن شین کان، شیتوریو، گوجوریو، وادوریو، شوتوکای، شوتوکان، شودوکان، کیوکوشین، آشی هارا، گنسئی ریو، گوکان ریو، ایسشین ریو، ریوته، سئیدو، شورین ریو، شورینجی ریو، اوئچی ریو، کان زن ریو

دهمین خلیفه اموی : “هشام” , “هشام بن عبدالملك” ، یا “مروان”

 
بازی-آمیرزا_ باقلوا حدسی
بازی-آمیرزا_ باقلوا حدسی

جواب کامل مراحل بازی آمیرزا بازی سرگرم کننده و پرطرفدار ایرانی :

میرزا دلاک مشتمالیان:

مرحله 1
سگ – سنگ

مرحله 2
زن – گز – زنگ

مرحله 3
آش – آتش

مرحله 4
کاخ – خاک

مرحله 5
هوا – آهو

مطلب پیشنهادی: جزئیات اولیه بازی پس از باران منتشر شد!

میرزا پنبه زن خوشنواز:

مرحله 6
پتو – توپ

مرحله 7
ری – شر – ریش – شیر

مرحله 8
فک – شک – کش – کف – کفش – کشف

مرحله 9
رخ – سر – رس – خر – سرخ – خرس

مرحله 10
بد – آب – باد – ادب – ابد

میرزا نانوا خمیرپز

مرحله 11
دکل – کلید

مرحله 12
دیس – سفید

مرحله 13
حفظ – حفاظ – حافظ

مرحله 14
پری – پیر – پنیر

مرحله 15
شنا – اشنا

مرحله 16
میل – لیمو

مرحله 17
یاس – سایه – سیاه

مرحله 18
باز – بازی – زیبا

مرحله 19
آدم – دما – دام – مداد

مرحله 20
بنا – تاب – نبات

میرزا نحیف الدوله

مرحله 21
رنج – برج – برنج

مرحله 22
مشک – شکم – تشک – تمشک

مرحله 23
رمز – رزم – مرز – ترمز

مرحله 24
ریل – یار – ریال

مرحله 25
کلم – ملک – ملکه – کلمه

مرحله 26
پاک – پتک – پاکت

مرحله 27
هنر- رهن- قرن- نهر- نقره

مرحله 28
شال- بال- بلا- بالش

مرحله 29
آهک- کوه- کاه- کاوه- کاهو

مرحله 30
میخ- خیر- مریخ- خمیر

مرحله 31
تاس- مات- ستم- ماست- تماس

مرحله 32
توپ- سوپ- پتو- سوت- پوست

مرحله 33
آهن- نگاه- گناه- اهنگ

مرحله 34
رود- دور- گود- گرد- گور- گردو

مرحله 35
اتش- شتر- ترش- رشت- تار- ارتش- تراش

میرزا قاسمی

مرحله 36
سال- سیل- گیلاس

مرحله 37
شاه- شنا- شانه- شاهین

مرحله 38
وان- نفس- فانوس

مرحله 39
زین- بیل- لیز- زنبیل

مرحله 40
دست- دشت- تشک- شکست- دستکش

مرحله 41
دین- دنیا- امید- دامن- میدان

مرحله 42
بام- ماه- بیمه- ماهی- بامیه

مرحله 43
بیل- بال- بلا- گلاب- گلابی

مرحله 44
سیم- اسم- نسیم- سینما- سیمان

مرحله 45
ساز- گاز- ارز- راز- گرز- گراز- زاگرس

مرحله 46
سنت- سیب- بیست- تنیس- بستنی

مرحله 47
گلو- هلو- لوله- گلوله

مرحله 48
ریز- شیر- ریش- شیار- شیراز

مرحله 49
کوه- هوش- کشو- شکوه- کاوه- کاهو- هواکش

مرحله 50
کلم- میل- سیم- ملک- سیل- کلسیم

مرحله 51
بنا- ابان- انبر- انار- باران- انبار

مرحله 52
راه- ابر- بره- ابرو- بهار- روباه

مرحله 53
کار- تار- ترک- کتان- کنار- کارت- تانک- تانکر

مرحله 54
بوس- سکو- اسب- سبک- باک- واکس- کاسب- کابوس

مرحله 55
الو- لبو- ویلا- لوبیا

مرحله 56
ریل- لیف- تیر- فیل- رتیل- لیتر- فیلتر

مرحله 57
آجر- برج- باج- ابرو- جواب- جارو- جوراب

مرحله 58
تاس- اسکی- ساکت- تاکسی- اسکیت

مرحله 59
تره- هرات- تنها- تهران- ترانه

مرحله 60
آخر- خطا- خار- خطر- خاطره

مرحله 61
اسب- سیب- آسیا- آسیب- آسیاب

مرحله 62
تیز- زیپ- پیاز- پیتزا

مرحله 63
شور- خوش- رخش- گور- گوش- خرگوش

مرحله 64
وان- آلو- ویلا- وانیل- لیوان

مرحله 65
سرب- برس- سبز- ساز- بارز- سراب- سرباز- بازرس

مرحله 66
بره- خبر- خزر- خبره- برزخ- خربزه

مرحله 67
سکو- سرو- عکس- کور- عروس- عروسک

مرحله 68
تیر- تاب- ترب- تبر- ربات- تایر- باتری

مرحله 69
کشو- کال- شال- لواش- لواشک

مرحله 70
پری- پسر- سپر- پیر- سیر- ساری- اسیر- پاریس

مرحله 71
سطل- طلا- سال- سالن- سلطان

مرحله 72
بارز- آزار- ابزار- بازار

مرحله 73
خیر- آخر- خار- خبر- خیار- خراب- بخار- بخاری

مرحله 74
هوش- آشوب- شهاب- باهوش

مرحله 75
بدن- بند- نبرد- برده- رنده- نرده- بندر- برنده

مرحله 76
خنگ- رنگ- چرخ- چنگ- خرچنگ

مرحله 77
آجر- جان- جاری- نجار- ناجی- ارنج- انجیر

مرحله 78
نصب- بنا- بانو- صابون

مرحله 79
شال- شور- شورا- واشر- لواش- شلوار

مرحله 80
هند- دین- دنیا- آینه- دهان- دانه- آینده- ناهید

مرحله 81
گرد- کند- رنگ- درک- گردن- کرگدن

مرحله 82
سکه- کال- لکه- کلاس- کلاه- هلاک- کاسه- اسکله

مرحله 83
بچه- چرب- چتر- تبر- ترب- تره- تربچه

مرحله 84
دفن- سند- نفس- داس- فساد- اسفند

مرحله 85
شام- شنا- ماش- منشی- ماشین- نمایش

مرحله 86
لگن- گلو- لنگ- گاو- الگو- انگل- واگن- النگو

مرحله 87
نور- سوت- ترس- تور- ستون- تونس- تنور- سنتور

مرحله 88
نمد- چمن- نادم- دامن- چمدان

مرحله 89
مال- اسم- سالم- سلام- اسلام- الماس

مرحله 90
کود- کشو- کدو- دوش- دود- دودکش

مرحله 91
برس- سرب- هراس- سراب- بهار- سهراب

مرحله 92
شال- آتش- تشک- کال- کاشت- تلاش- شکلات

مرحله 93
مهم- سمج- سهم- جسم- مجسمه

مرحله 94
پاک- نیک- پیک- پیکان

مرحله 95
کمر- مار- کرم- نرم- نمک- کار- کنار- کمان- رمان- کرمان

مرحله 96
تاس- ترس- هراس- راست- هرات- ستاره

مرحله 97
تور- اتو- روز- زور- آرزو- تراز- وزارت- ترازو

مرحله 98
باک- رکاب- کبیر- کاری- باریک

مرحله 99
نور- روان- بانو- ابرو- انبر- نوار- بوران- روبان

مطلب پیشنهادی : بهترین بازی‌های دسته‌بندی آموزشی مخصوص کودکان

مرحله 100
نشر- رنج- شرط- جشن- شطرنج

مرحله 101
چاه- چاپ- پره- چهار- چاره- پارچ- پارچه

مرحله 102
لبو- وام- بام- مبل- بوم- مال- آلبوم

مرحله 103
دور- رود- دلار- دارو- داور- اردو- لودر- دلاور

مرحله 104
قله- لقب- قلب- قبله- قبیله

مرحله 105
کور- سکو- نور- نوک- نوکر- کنسرو

مرحله 106
قاب- قلب- لقب- قالب- قلاب- قالی- بقالی

مرحله 107
دیو- دیر- داور- یاور- رویا- دریا- دارو- اردو- رادیو- دیوار

مرحله 108
کنج- جنگ- جشن- گنج- گنجشک

مرحله 109
رنج- جان- نجار- روان- نوار- جارو- جوان- جانور

مرحله 110
دکه- درک- شهر- کره- شکر- شهرک- درشکه

مرحله 111
گره- رنگ- سنگ- سرنگ- نرگس- سنگر- سرهنگ- گرسنه

مرحله 112
سفت- سفر- راست- فرات- فارس- افسر- سفارت

مرحله 113
نرم- سند- رسم- مرد- نمد- دسر- درس- سرد- سمندر

مرحله 114
باج- زوج- بازو- جواب- جواز- بازجو

مرحله 115
ریه- دیه- دیر- دایه- دریا- دهیار- دایره

مرحله 116
گرم- مرگ- خرس- سرخ- مگس- رسم- خرمگس

مرحله 117
جان- جنس- باج- سنجاب

مرحله 118
کوه- کشو- هوش- کفش- کشف- شکوه- شکوفه

مرحله 119
ترک- تیر- کتری- کبیر- برکت- تبریک- کبریت

مرحله 120
حال- سلاح- ساحل- اسلحه

مرحله 121
مزد- دامن- نماز- زمان- نادم- نامزد

مرحله 122
زجر- زین- ریز- رنج- زنجیر

مرحله 123
درد- خدا- داد- خرد- خرداد- رخداد

مرحله 124
مشک- ماش- کرم- شکم- کمر- شام- شکر- شکار- مراکش

مرحله 125
صفا- اصل- فال- فصل- فاصله

مرحله 126
پیر- پری- زور- پرز- روز- زیپ- وزیر- پرویز- پیروز

مرحله 127
لحن- لنز- نوح- وزن- زحل- حلزون

مرحله 128
بشر- شتر- شهر- رشت- ترش- رشته- شهرت- شربت- بهشت- برشته

مرحله 129
اتو- سوت- تور- سوار- راست- راسو- اورست- روستا

مرحله 130
وزن- وام- موز- زانو- زمان- نماز- آزمون

مرحله 131
متن- مات- توان- وانت- تومان- مانتو

مرحله 132
موش- شهر- مهر- رشوه- شوره- شوهر- مشهور

مرحله 133
گاو- گوی- واگن- گونی- یوگا- گونیا

مرحله 134
نگاه- بانگ- گناه- آهنگ- انبه- بنگاه

مرحله 135
شخم- شاخ- خشم- خام- اخم- موش- خوش- خاموش

مرحله 136
درون- روان- نادر- نوار- دوران- اروند

مرحله 137
سیل- سیب- لباس- آسیب- سبیل- ابلیس- سیلاب

مرحله 138
باد- ادب- ابد- بام- آباد- بادام

مرحله 139
رنگ- برگ- انبر- گران- بانگ- نگار- آبرنگ

مرحله 140
صوت- وصیت- تصور- صورت- تصویر- صورتی

مرحله 141
نرم- مرض- ضامن- رمان- رمضان

مرحله 142
مات- ستم- تماس- ماست- مساحت- تمساح

مرحله 143
بام- امیر- مربی- مربا- بیمار

مرحله 144
موش- نوش- دوش- شنود- دشمن- دمنوش

مرحله 145
دین- قند- نقد- دنیا- قنادی

مرحله 146
کور- نوک- نوکر- کنار- کارون

مرحله 147
گدا- لنگ- لگن- لگد- انگل- گلدان

مرحله 148
ترک- ریه- کره- تیره- کتری- تکیه- ترکیه

مرحله 149
وزن- زین- تیز- زینت- ونیز- زیتون

مرحله 150
مار- مرد- رمان- نادر- نادم- مادر- مدار- دامن- درمان

مرحله 151
تتو- تاب- توت- تابوت

مرحله 152
رخت- خیر- تایر- خیار- تاخیر- تاریخ

مرحله 153
سنگ- گیس- نگین- سنگین

مرحله 154
رنج- نان- جان- آرنج- نجار- نارنج

مرحله 155
عمو- نوع- مانع- عمان- معنا- معاون

مرحله 156
شاخ- آذر- رخش- خراش- آذرخش

مرحله 157
بغل- لغت- تیغ- بلیت- غیبت- تبلیغ

مرحله 158
تیم- رحم- حرم- حرمت- رحمت- حریم- تحریم

مرحله 159
یکتا- کاری- کتری- تایر- کارت- کتیرا- تاریک

مرحله 160
سیر- سفر- ساری- سفیر- فارس- افسر- فارسی

مرحله 161
رمق- مهر- قبر- قهر- رقم- برق- مقبره

مرحله 162
کشو- کور- شکر- روکش- کشور- کوروش

مرحله 163
سیم- رسم- مرسی- موسی- سمور- مسیر- موسیر

مرحله 164
آوا- آوار- اهورا- آواره

مرحله 165
چای- چال- خال- خالی- خیال- یخچال

مرحله 166
درس- دیر- دسر- پدر- دیس- سرد- پسر- سپر- پردیس

مرحله 167
نجف- نفس- جان- جنس- اسفنج

مرحله 168
هود- دهل- هلو- هالو- لوده- آلوده

مرحله 169
آتش- گشت- تنگ- نشت- شنا- انگشت

مرحله 170
قله- قلم- ماه- مهال- لقمه- قلمه- مقاله- ملاقه

مرحله 171
مروت- مترو- تورم- تومور- موتور

مرحله 172
مرز- رزم- میز- رمز- امیر- مزار- میرزا

مرحله 173
نقل- قله- ناله- لانه- نهال- نقاله

مرحله 174
رسم- سرما- سوار- راسو- سمور- سماور

مرحله 175
قوا- وقت- فوت- افق- تقوا- توقف- توافق

مرحله 176
فنر- نفس- سفر- افسر- هراس- رفاه- فارس- سفره- فرانسه

مرحله 177
ریه- پاره- آینه- پناه- پینه- پنیر- پیراهن

مرحله 178
انار- ایران- ناهار- رایانه- یارانه

مرحله 179
گود- سود- سنگ- دفن- سوگند- گوسفند

مرحله 180
چین- چای- چادر- چنار- دریا- نادر- دنیا- دینار- دارچین

مرحله 181
باک- نیک- کتاب- تانک- کتان- تنبک- بانک- بیات- نبات- کابینت

مرحله 182
گنج- دنج- هند- جنگ- گنجه- نهنگ- گنده- جنگنده

مرحله 183
نوش- نوه- موش- میوه- منشی- میهن- شیوه- شومینه

مرحله 184
نوک- نیک- نمک- کمان- کمین- کامیون

مرحله 185
قاب- قسم- ساق- ماسه- سهام- ساقه- سماق- مسابقه

مرحله 186
مهر- اخم- خام- پاره- خرما- خمره- خامه- خمپاره

مرحله 187
جان- نجف- نان- اسفنج- فنجان- فسنجان

مرحله 188
کمد- نمک- کند- دکان- کمان- نادم- دامن- نمکدان

مرحله 189
سوت- تورم- رستم- سرمه- سوره- مترو- همسر- سمور- تسمه- سورتمه

مرحله 190
حنا- صبح- نصب- حبه- صحنه- انبه- صاحب- صبحانه

مرحله 191
لیز- لبو- ویلا- زیبا- بازو- ویزا- لوزی- زالو- بازی- زابل- لوبیا- زولبیا

مرحله 192
کاج- ساق- کنج- ساکن- جناق- سنجاق- سنجاقک

مرحله 193
ساز- متن- مات- نماز- ماست- زمان- تماس- زمستان

مرحله 194
تانک- کارت- کتان- تانکر- کنترل- کلانتر

مرحله 195
توان- نوبت- وانت- نبات- بانو- آبان- توانا- اتوبان

مرحله 196
پلک- پاک- پیک- پلاک- پلکان- پیکان- پلیکان

مرحله 197
مبل- لبو- ویلا- بومی- لیمو- مایل- لوبیا- آلبوم- موبایل

مرحله 198
سلام- سالم- سالن- نسیم- سینما- سیمان- سلمانی- سلیمان

مرحله 199
جوش- جشن- دوش- شاد- دانش- جواد- جوان- جادو- وجدان- دانشجو

مطلب پیشنهادی : آموزش ساخت بازی موبایل بدون نیاز به برنامه نویسی

مرحله 200
بوق- قول- قوا- قاب- قلب- لقب- قالب- قلاب- بالا- باقلوا

مرحله 201
شمع- دعا- معنا- معاد- عمان- دانش- مانع- دشمن- معدن- دشنام- شمعدان

مرحله 202
روز- زور- فوری- زیره- وزیر- روزه- فیروزه

مرحله 203
چرم- چمن- چنار- مزار- ارزن- نماز- زمان- چمنزار

مرحله 204
پدر- پند- نوه- درون- نرده- پوند- دوره- پودر- روده- رنده- پونه- پرده- وردنه- پرنده- پرونده

مرحله 205
خام- ملخ- خال- اخم- مورخ- خرما- خاور- خرمالو

مرحله 206
ریگ- دیگ- گرد- دبی- برگ- گدا- دبیر- گاری- دریا- گرداب- بیدار- بادگیر

مرحله 207
زین- زیره- نسیه- نیزه- سینه- سرنیزه

مرحله 208
رخش- دوش- دیو- خیر- خوش- خرد- رشید- شوخی- خرید- درویش- خورشید

مرحله 209
کیش- شیب- کینه- شنبه- بشکه- بیشه- شبکه- یکشنبه

مرحله 210
دست- سبد- بند- داس- بدن- تند- نبات- دبستان

مرحله 211
لگن- لنگ- گاو- گلو- الگو- انگل- واگن- النگو- آنگولا

مرحله 212
فوت- فال- فلوت- بافت- تاول- تابلو- فوتبال

مرحله 213
چاه- نمک- چمن- مکه- نامه- چانه- چکمه- کمانچه

مرحله 214
سوت- راسو- راست- سوار- استوا- اوستا- روستا- استوار

مرحله 215
دشت- آتش- شته- تباه- شاهد- تابه- دهات- بهشت- شتاب- شهادت- بهداشت

مرحله 216
گام- برگ- مرگ- گرم- بهار- گربه- گرما- مربا- بهرام- گرمابه

مرحله 217
چکش- چای- کیش- کاچی- شاکی- شیار- شکار- شریک- کاشی- شکارچی

مرحله 218
رمق- رقم- قرن- نقره- قرآن- نامه- قمار- مناره- منقار- قهرمان

مرحله 219
ترد- ریل- ملت- تیم- دلیر- ملیت- مدیر- دیلم- رتیل- لیتر- تردمیل

مرحله 220
جگر- گود- گاو- گدا- گرد- جادو- جارو- جواد- گردو- جادوگر

مرحله 221
سفر- سود- دیس- سفیر- ردیف- فوری- سفید- سرود- یوسف- فرود- فردوسی

مرحله 222
پیک- پلک- کلم- ملک- پلاک- کامل- کلام- لامپ- پیام- المپیک

مرحله 223
نخل- خال- گناه- لانه- نگاه- آهنگ- خاله- انگل- نهال- خانه- گلخانه

مرحله 224
چاپ- تپه- چاه- تنها- پناه- چانه- تپانچه

مرحله 225
شهر- شوهر- ریشه- شیره- شوره- رشوه- شرور- شهریور

مرحله 226
تیم- سطل- ملت- ملیت- لیست- طلسم- تسلیم- مستطیل

مرحله 227
فنر- دیو- دفن- فوری- درون- فرود- نیرو- فرنی- ردیف- نوید- فردین- فریدون

مرحله 228
ریگ- ریل- ریال- نگار- گاری- لنگر- گران- گلنار- گالری- گیلان- نارگیل

مرحله 229
میز- زین- مسیر- مرسی- نسیم- زمین- سرزمین

مرحله 230
غار- باغ- غرب- مرغ- غایب- غریب- غبار- مربی- امیر- مربا- بیمار- مرغابی

مرحله 231
نگاه- گناه- بانگ- آهنگ- نهنگ- انبه- بنگاه- نگهبان

مرحله 232
پتک- پلک- شال- تشک- پلاک- کاشت- تلاش- پاکت- شکلات- لاکپشت

مرحله 233
هلو- دهل- هدف- فال- هالو- لوده- فولاد- آلوده- فالوده

مرحله 234
نوید- دانه- دهان- دایه- دنیا- دیوان- آینده- ناهید- ادویه- دیوانه

مرحله 235
میز- زین- یزد- مزد- امید- ایزد- زیاد- نیاز- زمین- یزدان- میدان- نامزدی

مرحله 236
قیف- قیر- فرق- فقر- افق- فراق- فقیر- رفیق- آفریقا

مرحله 237
شتر- رشت- نشت- گشت- تنگ- ترش- تراش- ناشر- ارتش- نگار- گران- انگشت- شناگر- انگشتر

مرحله 238
نوش- بانو- انبه- شانه- آشوب- شنبه- شهاب- باهوش- نوشابه

مرحله 239
پلو- پول- لپه- پله- هلو- لانه- نهال- پونه- پناه- هالو- پهلو- پهلوان

مرحله 240
خیر- آوار- خاور- یاور- خیار- رویا- خاویار

مرحله 241
برگ- گاز- ریگ- گرز- زیبا- گاری- بازی- بارز- بزرگ- گراز- بازیگر

مرحله 242
گوش- کور- شورا- روکش- شکار- کشور- گوارش- کاوشگر

مرحله 243
رنج- ناجی- آرنج- جاری- نجار- جنین- انجیر- نارنج- نارنجی

مرحله 244
داس- دنج- جسم- جسد- سمج- جام- سجاد- جامد- سنجد- مسجد- دماسنج

مرحله 245
اسیر- نسیم- مرسی- امیر- سرما- ساری- مسیر- سینما- سیمان- ریسمان- سمینار

مرحله 246
گدا- گاز- زاهد- آگاه- آزاد- گدازه- آزاده- زادگاه

مرحله 247
سوت- سکو- کوک- کتک- واکس- ساکت- سکوت- کاسکت- کاکتوس

مرحله 248
پلو- چال- پوچ- پول- سوپ- چاپ- لوس- سوال- چپاول- چالوس- چاپلوس

مرحله 249
زین- گاز- زنگ- نیاز- آگهی- گیاه- گزنه- نیزه- یگانه- گزینه- انگیزه

مرحله 250
انار- آبان- انبر- انبار- نایاب- باران- ایران- انباری- بارانی

مرحله 251
قاب- بالا- قالی- قالب- قلاب- قلابی- بقالی- باقالی

مرحله 252
کره- تکه- کارت- هرات- ترکه- اراک- کاراته

مرحله 253
رخش- شاخ- رخت- خشت- آخرت- تراش- ارتش- خراش- پرخاش- خارپشت

مرحله 254
کور- کولر- شکار- روکش- شورا- کشور- لواش- شلوار- لواشک- شلوارک

مطلب پیشنهادی: چگونه بازی‌های اندروید (مثل بازی آمیرزا) را در کامپیوتر اجرا کنیم؟

مرحله 255
دانا- دانه- زنده- آزاد- زاهد(زاده)- دهان- آزاده- زاهدان- اندازه

مرحله 256
باج- قاب- جناب- جناق- آبان- اجاق- نقاب- باجناق

مرحله 257
پرز- زیپ- روز- پیش- زور- ورزش- پوزش- وزیر- پیروز- شیپور- پرویز- زیرپوش

مرحله 258
گیس- گاری- ساری- اسیر- سیاه- سایه- گریه- گیره- گیاه- سیگار- سیاره- سیاهرگ

مرحله 259
کاخ- کدو- کود- خدا- خاک- دکور- کارد- خاور- کادو- اردک- خوراک- خودکار

مرحله 260
گوش- گشت- گاو- آشوب- شتاب- گوشت- آبگوشت

مرحله 261
بند- دبی- بدن- نوید- نیرو- درون- بندر- دبیر- نبرد- بیرون- دوربین

مرحله 262
سنگ- گسل- گیس- سالن- انگل- سنگال- گیلاس- گیلان- انگلیس

مرحله 263
فنر- فیل- لیف- ریل- نیرو- فرنی- فوری- نیلوفر

مرحله 264
وزن- گلو- لنز- زنگ- گوزن- گونه- لوزه- وزنه- گزنه- زنگوله

مرحله 265
بشر- امشب- مربا- امیر- مربی- شیار- مباشر- بیمار- ابریشم

مرحله 266
لکه- سکه- کاسه- کلاس- کلاه- هلاک- ساکن- سالن- نهال- لانه- اسکله- کهنسال

مرحله 267
سوت- نشت- ستون- تونس- نشست- روشن- تنور- سنتور- سرنوشت

مرحله 268
بچه- چاه- چرب- آچار- چهار- بهار- ارابه- چابهار

مرحله 269
رخت- خرس- سرخ- سخت- ساخت- سرخک- کارت- ساکت- خاکستر

مرحله 270
گود- گلو- لگد- بدن- بند- گنبد- بلند- بلندگو- گلوبند

مرحله 271
کره- ترکه- برکه- بهتر- تابه- برکت- رکاب- کتاب- رتبه- ربات- کهربا- هکتار- تبهکار

مرحله 272
باک- سبک- کابل- کالا- لباس- کاسب- کلاس- کالباس

مرحله 273
تابه- بیمه- تباه- بیات- ماهی- اهمیت- بامیه- مهتاب- مهتابی

مرحله 274
دوش- شهر- شوهر- دوره- رنده- نرده- شوره- رشوه- دشنه- روشن- روده- شهروند

مرحله 275
پلو- پدر- پول- لودر- دلار- رودل- پودر- پدال- پادو- پارو- دلاور- پولدار

مرحله 276
کرج- رنج- کنج- کاج- نجار- آرنج- نارنج- نارنجک

مرحله 277
موش- گام- گوی- گوش- گاو- گویش- گوشی- میگو- گاومیش

مرحله 278
زود- زوج- دوز- آزاد- جواد- جادو- جواز- آواز- ازدواج

مرحله 279
انار- آرام- نامه- نمره- آرمان- اهرام- مناره- ناهار- راهنما

مرحله 280
مزه- بزم- زهرا- هزار- مزار- بارز- بهار- بهرام- مبارز- مبارزه

مرحله 281
ساس- راسو- سوار- سمور- سمسار- سماور- سوسمار

مرحله 282
شرف- فرش- فنر- سنگ- نفس- سنگر- فشنگ- نرگس- سرنگ- سنگفرش

مرحله 283
قاب- قتل- بالا- قلاب- قالب- اتاق- تقلب- قاتل- تالاب- باتلاق

مرحله 284
کبد- باک- کود- دکور- کارد- ابرو- باکو- کوبا- رکاب- اردک- بودا- کادو- کبود- دارکوب

مرحله 285
قطب- قاب- منطق- نقاب- طناب- باطن- قطبنما

مرحله 286
گود- گوی- دیگ- گیوه- نوید- گونه- گونی- گوینده

مرحله 287
مهم- حکم- مکه- محکم- حاکم- حمام- محاکمه

مرحله 288
قلم- قله- قاب- مبل- قلمه- ابله- قالب- قلاب- لقمه- قبله- ملاقه- مقاله- قابلمه- مقابله

مرحله 289
برکت- رکاب- کتاب- کبیر- ربات- کتری- بیات- باتری- تاریک- باریک- کبریت- تبریک- کتیرا- باکتری

مرحله 290
ماهی- بیوه- بومی- بیمه- میوه- بامیه- آبمیوه

مرحله 291
موش- شوره- شورا- رشوه- ماشه- شوهر- شماره- مشهور- هاشور- هموار- مشاوره

مرحله 292
تند- داس- دست- سند- دانا- استان- استاد- داستان

مرحله 293
لیف- لطف- نفس- فیل- طفل- سطل- فسیل- لطیف- فلسطین

مرحله 294
اسکی- لیست- کاست- کلاس- ساکت- اسکلت- کلیسا- اسکیت- تاکسی- لاستیک

مرحله 295
ریگ- جگر- گیج- گره- گیس- گریه- جیره- گیره- سرگیجه

مرحله 296
زیپ- پیچ- چاه- هیچ- چاپ- چای- پیاز- پیازچه

مرحله 297
توپ- پول- پلو- پتو- پلک- سوپ- پوک- پتک- لوس- توکل- پوست- سکوت- کپسول- تلسکوپ

مرحله 298
سفر- تماس- ماست- فارس- رستم- افسر- سفارت- مسافر- مسافت- اتمسفر- مسافرت

مرحله 299
موسی- مسکو- سویا- ماسک- اسکی- واکس- مساوی- مسواک- اسکیمو

مرحله 300
زود- یزد- دوز- دوش- شیوه- شهید- دوشیزه

جهت دانلود جواب کامل بازی آمیرزا ایمیل خود را کنید، تا همیشه بعد از هر آپدیت پاسخ‌ها را در ایمیل خود دریافت نمایید.
ایمیل

اگر محتوای کادر وارد کردن ایمیل را مشاهده نمی‌کنید، به حالت اصلی این صفحه بروید.
مرحله 301
کرم- کمد- نمک- کند- کبد- کمر- مرکب- مدرک- منبر- کربن- بندر- نبرد- کمربند

مرحله 302
سنگ- سنگر- سرنگ- نگار- سوار- واگن- راسو- گران- نرگس- انگور- گارسون

مرحله 303
رفع- عفت- فرات- عارف- تعارف- ارتفاع- اعتراف

مرحله 304
دانه- نهاد- دهان- بنده- انبه- ابله- بلند- هلند- هندل- لانه- نهال- هندبال

مرحله 305
دبی- کمد- کیش- شیب- مشک- شکم- میبد- مشکی- بیدمشک

مرحله 306
فرش- پیش- شرف- ترشی- تفرش- شریف- پشتی- تشریف- پیشرفت

مرحله 307
زاغ- غزل- باغ- غاز- بغل- زابل- ابله- بالغ- غزال- زغال- زباله- بزغاله

مرحله 308
کتان- ساکت- ساکن- تانک- استان- استکان

مرحله 309
گسل- لوس- گلو- سوال- سوله- الگو- ساوه- گوساله

مرحله 310
جیب- جوی- باج- برج- جاری- رویا- یاور- جواب- جارو- جوراب- جویبار

مرحله 311
دست- دیس- ترد- ساری- دارت- درست- اسید- اسیر- تدریس- دستیار

مرحله 312
دبی- هادی- دبیر- برده- باده- دایه- بدهی- دایره- ردیاب- بیدار- بهداری

مرحله 313
لوح- شاخ- خال- خوش- حال- حلوا- لواش- خوشحال

مرحله 314
رکاب- مکتب- ربات- تمبر- برکت- کتاب- مرکب- مبارک- مرکبات

مرحله 315
نهاد- شیاد- دشنه- ناشی- هادی- دایه- شاهد- دانه- دانش- دهان- شهید- شانه- آینده- شاهین- ناهید- اندیشه

مرحله 316
خوک- کویر- یاور- رویا- خاور- خیار- خوراک- خوراکی

مرحله 317
بوس- ستون- نوبت- تونس- بانو- توان- نبات- وانت- ستوان- بوستان

مرحله 318
لیز- جیب- زین- لنج- لنز- لجن- نجیب- زنبیل- زنجبیل

مرحله 319
کفن- نفس- فکس- سکه- ساکن- کاسه- کافه- نسکافه

مرحله 320
نشت- شته- نشات- نشست- شانه- تشنه- تنها- شانس- نشاسته

مرحله 321
گنج- گیج- جنگ- گنجه- نگین- جنین- نهنگ- گنجینه

مرحله 322
ملک- مهم- کلم- لکه- ملکه- مکمل- کلاه- کلمه- هلاک- کامل- کلام- مکالمه

مرحله 323
مرسی- سیاه- سایه- ماهی- سهام- اسیر- همسر- ماسه- مسیر- سرما- سیاره- سرمایه

مرحله 324
نقل- آبان- بالا- نقال- قالب- بالن- نقاب- قلاب- انقلاب

مرحله 325
داد- درد- مدار- مادر- آرام- مداد- امداد- درآمد- داماد- مرداد- مدارا- دامدار

مرحله 326
متن- توان- وانت- تامین- تومان- امنیت- مانتو- ویتنام

مرحله 327
گرگ- گنگ- نگار- گران- واگن- گرگان- انگور- گروگان

مرحله 328
بچه- چاه- تکه- چکه- تباه- چابک- کتاب- تابه- کتابچه

مرحله 329
ملت- دست- تماس- سالم- ملات- املت- مدال- ماست- سلام- سلامت- دستمال

مرحله 330
میز- شیار- مزار- میرزا- شیراز- آمرزش- رزمایش

مرحله 331
سرب- برس- سبد- دارت- ربات- درست- سراب- بستر- سرداب- دربست- داربست

مرحله 332
دوز- زرد- زود- لرز- روز- زور- درز- رودل- لودر- زالو- دلار- آرزو- دراز- دلاور- زردالو

مرحله 333
ملک- مبل- کلم- کامل- کلام- کابل- کمیاب- کلمبیا

مرحله 334
برگ- بدل- گدا- لگد- گرد- دلار- دلبر- گلاب- گرداب- بالگرد

مرحله 335
کفر- کیف- فکر- کتف- کافی- کافر- کتری- کتیرا- تاریک- ترافیک

مرحله 336
فنر- یاور- فرنی- رویا- نیرو- فوری- ویران- روانی- فناوری

مرحله 337
خیر- خبر- نرخ- چرب- چین- چرخ- چربی- خبرچین

مرحله 338
غار- باغ- غرب- غروب- غبار- ابرو- غوره- روباه- آبغوره

مرحله 339
لوس- سیلو- سویا- ویلا- سلام- موسی- سوال- سالم- لیمو- مساوی- سومالی

مرحله 340
کلک- سکه- لکه- کاسه- کلاه- کلاس- هلاک- کلاهک- اسکله- کالسکه

مرحله 341
دکه- تشک- شته- دشت- شاهد- دهات- کاشت- شهادت- آتشکده

مرحله 342
عمه- ماهی- مایع- میهن- نامه- عمان- مانع- معنا- معاینه

مرحله 343
طبل- رطب- طلا- طلب- باطل- رکاب- کابل- رباط- کربلا- طلبکار

مرحله 344
نوک- تانک- تنبک- باکو- کوبا- بانو- بانک- نبات- کتان- کتاب- تنباکو

مرحله 345
رویا- نیرو- یاور- مانور- روانی- نیمرو- ویران- رومانی- مریوان- ورامین

مرحله 346
زشت- تشک- ارتش- شکار- کاشت- تراز- تراش- تشکر- ترکش- زرشک- شرکت- شراکت- کشتزار

مرحله 347
سفر- رفاه- افسر- ساده- سرفه- فاسد- فارس- سفره- افسرده

مرحله 348
گوی- یزد- گود- دیگ- گلو- دوز- زود- لگد- لیز- زگیل- دیزل- لوزی- زیلو- گلدوزی

مرحله 349
پسر- سپر- کیش- پیک- سیرک- پرسش- پیکر- ریسک- شریک- کرسی- شکسپیر

مرحله 350
زین- میز- نیاز- زیان- زمین- ایمان- میزان- زایمان

مرحله 351
شاخ- رخش- خیر- شیخ- آریا- خراش- شیار- خیار- آرایش- خشایار

مرحله 352
کرج- جوک- کاج- جوش- شورا- جارو- روکش- شکار- کشور- جوشکار

مرحله 353
ریگ- مگس- گیس- گرم- مرگ- مرسی- مسیر- گریم- گرمسیر- سرگرمی

مرحله 354
ریل- بدل- دبی- بیل- ریال- یلدا- دلار- دلیر- دبیر- دلبر- دلربا- بیدار- اردبیل

مرحله 355
کره- کبد- دکه- باده- رکاب- برکه- برده- کهربا- کباده- بدهکار

مرحله 356
لاشه- ویلا- شیوه- لواش- هیولا- الویه- شوالیه

مرحله 357
لال- هلال- لیلا- لاله- گیاه- گلایه- گلایل- گالیله

مرحله 358
عمه- طعم- عمل- طمع- طلا- علم- طالع- طعام- طعمه- عالم- مطالعه

مرحله 359
ملت- تماس- ملات- املت- ماست- سلامت- الماس- اسلام- التماس

مرحله 360
کرم- کمر- مسیر- کرسی- مرسی- سرما- ماسک- ساری- اسکی- سیرک- ریسک- اسیر- کریم- کمیسر- اکسیر- سرامیک

مرحله 361
خرج- سرخ- خرس- خروس- رسوخ- خسرو- جوهر- جوخه- سوره- خروج- سرجوخه

مرحله 362
قوا- وقت- موم- قوم- موقت- قامت- ماتم- تمام- مقام- مقوا- تقوا- ماموت- مقاوم- مقاومت

مرحله 363
داد- آباد- مداد- امداد- داماد- بادام- بامداد

مرحله 364
قتل- تلخ- خلق- خال- خالی- تخیل- قاتل- خالق- قالی- خیال- خلاق- لیاقت- خلاقیت

مرحله 365
برس- سکو- بوس- سبک- سرب- بوکس- بورس- رسوب- سرکوب- بوکسور

مرحله 366
کفر- کیف- فکر- ریگ- گاری- کافر- کافی- کفگیر- گرافیک

مرحله 367
جرم- جام- تاج- هجرت- هرات- تاجر- جامه- مهارت- تهاجم- ترجمه- مهاجر- مهاجرت

مرحله 368
رحم- حنا- حرم- محرم- مرام- حرام- حمام- مراحم- رحمان- نامحرم

مرحله 369
هوس- طوس- سطر- راسو- طاهر- سوار- سوره- ساطور- اسطوره

مرحله 370
شاخ- خشک- شیخ- خیر- کیش- شیار- شاکی- کاشی- خیار- شریک- شکار- خاکشیر

مرحله 371
دزد- دید- یزد- داد- دبی- ایدز- بازی- زیاد- ایزد- زیبا- بازدید

مرحله 372
جرم- جسم- سمج- جام- تاج- جرات- تجسم- رستم- سرما- تاجر- مستاجر

مرحله 373
کتف- فاش- کاش- شفا- کفش- کشف- افشا- کاشف- کاشت- کفاش- شکاف- اکتشاف

مرحله 374
شعر- عرش- شروع- شعار- آوار- شاعر- شعور- اعشار- عاشورا

مرحله 375
مادر- دوام- اردن- مدار- درمان- دوران- مانور- اروند- نمودار

مرحله 376
زرد- درز- زهرا- ارشد- زاهد- دراز- شاهد- هزار- ارزش- شهرزاد

مرحله 377
قصد- صدا- دقت- اتاق- تقاص- صادق- صداقت- اقتصاد

مرحله 378
بشر- خبر- شاخ- بخش- خشک- خشاب- خراب- بخار- رکاب- خشکبار

مرحله 379
دشت- دارت- تراش- ارشد- ربات- ارتش- شتاب- شربت- شبدر- رشادت- برداشت- ارتشبد

مرحله 380
نفس- منفی- نسیم- موسی- سمنو- مونس- سیفون- سمفونی

مرحله 381
گود- دیگ- گوی- پند- پوند- گونی- نوید- پیوند- دوپینگ

مرحله 382
سبک- لوس- سکو- بوس- سوال- واکس- کلاس- کوبا- باکو- بوکس- لباس- کاسب- کابل- کابوس- باسکول

مرحله 383
طبل- طلب- طلا- طول- بودا- باطل- طالب- بلوط- داوطلب

مرحله 384
درد- دید- داد- مداد- مرید- مدار- مادر- مدیر- امید- مرداد- دیدار- مادرید

مرحله 385
موسی- سمنو- سویا- مونس- نسیم- سیمان- سینما- ناموس- سونامی

مرحله 386
ریشه- شیره- رشوه- شیوه- شیار- شوهر- شوره- هاشور- هوشیار

مرحله 387
دوش- رشید- شیاد- ارشد- درویش- دشوار- دیوار- رادیو- داریوش

مرحله 388
بانو- نیرو- انبر- ویران- روبان- بینوا- بیرون- روانی- بوران- بریان- بورانی

مرحله 389
صفر- صفا- صاف- صنف- فنر- نصف- صراف- انار- اصراف- انصاف- انصراف

مرحله 390
سند- سود- دیس- سویا- نوید- اسید- سواد- دیوان- ادیسون

مرحله 391
منبر- انبه- مربا- انبر- بهمن- مهربان- برنامه

مرحله 392
علم- عهد- عمل- عمه- دلمه- عالم- عادل- معاد- معده- معدل- ماده- مدال- معادله

مرحله 393
پند- وزن- خون- دوزخ- نخود- پونز- پوند- پوزخند

مرحله 394
کلم- کرم- کمر- ملک- اراک- رمال- آرام- کامل- کلام- کالا- کارامل

مرحله 395
شته- هشت- تباه- شهاب- شتاب- بهشت- اشتها- شباهت- اشتباه

مرحله 396
پکن- نگار- گران- پیکر- گاری- پارک- پنیر- پیکان- پارکینگ

مرحله 397
ساز- وزن- سبز- بازو- زانو- سوزن- زبان- بانو- سوزنبان

مرحله 398
قصه- قوچ- قصد- نقد- قند- نوچه- صدقه- صندوق- صندوقچه

مرحله 399
باج- جام- دنج- دانا- آباد- آبان- جامد- اندام- بادام- انجماد- بادمجان

مرحله 400
قوس- ساق- قوی- آسیا- ساقی- آسان- سویا- ناقوس- ایوان- اقیانوس

مرحله 401
دکل- کبد- کند- کود- کدو- تند- بدل- نوبت- بلند- کندو- تنبک- تنبل- تولد- تونل- دولت- کدوتنبل

مرحله 402
سند- دیس- سود- چین- چای- سواد- سویا- دیوان- سودان- ساندویچ

مرحله 403
تند- امید- یتیم- تمدن- دایی- امنیت- میدان- دینامیت

مرحله 404
پلو- لنز- زیپ- گلو- گوی- زین- پول- زنگ- لیز- پونز- پلنگ- زیلو- گونی- لوزی- گوزن- یوزپلنگ

مرحله 405
هرات- آنتن- تنها- تهران- نسترن- ترانه- رسانه- ستاره- هنرستان

مرحله 406
قبر- غار- غرق- ورق- بوق- باغ- غرب- برق- غوره- غبار- غروب- روباه- قورباغه

مرحله 407
مرگ- گام- گره- گرم- گیاه- گریه- گرما- گیره- گاری- ماهی- گمراه- ماهیگیر

مرحله 408
فنچ- روح- حفر- وحی- حرف- چین- حروف- حوری- حریف- فرنی- حروفچین

مرحله 409
پتو- سخت- سوپ- توپ- ساخت- سوخت- پاسخ- پوست- سخاوت- استوا- اوستا- اختاپوس

مرحله 410
پیک- پیکر- شاکی- کاشی- شریک- شاپرک- پیرایش- پیراشکی

مرحله 411
میهن- میوه- هموار- مانور- روانی- ویران- هامون- نیمرو- همایون- رومانی- اهریمن- مریوان- ورامین- موریانه

مرحله 412
رضا- فضا- فرود- فردا- اردن- دوران- اروند- فوران- فضانورد

مرحله 413
جیب- باج- سیب- آجیل- بالا- بسیج- آسیا- آسیب- لباس- سبیل- ابلیس- سیلاب- آسیاب- جالباسی

مرحله 414
پشه- پینه- پنیر- شیره- ریشه- شهره- شهریه- نشریه- هنرپیشه

مرحله 415
دشت- سفر- سود- فوت- دوش- شرف- فرش- درست- درفش- درشت- دوست- فروش- سرود- دفتر- دستور- دستفروش

مرحله 416
برس- سرب- نبرد- بندر- سراب- انبر- ربات- نبات- بستر- دربست- سرداب- داربست- دبستان- انبردست

مرحله 417
بوق- مبل- قوم- نقل- قلم- قول- قبول- منقل- قلمو- بوقلمون

مرحله 418
پشه- جهش- پنج- جشن- شنبه- پنجه- پنبه- جنبش- پنجشنبه

مرحله 419
لال- بالا- لیلا- بلال- ویلا- لوبیا- آلبالو- والیبال

مرحله 420
دانه- نمره- نرده- فردا- نهاد- رفاه- ماده- رنده- دهان- فرمان- مناره- فرهاد- درمان- فرمانده

مرحله 421
خون- نرخ- زهرا- زانو- وزنه- هزار- آرزو- خانه- خاور- خزان- راهزن- خزانه- خواهر- روزنه- زورخانه

مرحله 422
نوک- کند- تانک- دکان- کتان- کندو- کادو- کودتا- تکواندو

مرحله 423
گرز- گاز- برگ- برگه- هزار- بارز- زهرا- هرگز- گربه- بزرگ- گراز- رهبر- رگبار- بزرگراه

مرحله 424
لگد- شنل- گردن- ناشر- دانش- انگل- شلنگ- لنگر- دلار- گلدان- شاگرد- شناگر- شالگردن

مرحله 425
سخت- خدا- اخم- خام- ختم- ساخت- خدمت- خادم- استاد- استخدام

مرحله 426
گام- نمک- مرکب- منبر- رکاب- بانگ- بانک- کربن- گمرک- گرما- مبارک- کرمان- گرمکن- آبگرمکن

مرحله 427
جهش- رنج- جوش- جشن- شوهر- جوهر- نجار- شانه- جوان- جارو- جهان- هاشور- جانور- جوانه- شناور- جواهر- جشنواره

مرحله 428
چای- دبیر- آچار- چربی- چادر- آبادی- بیدار- ایراد- ابدارچی

مرحله 429
سکه- هوس- کوه- سکوت- کاوه- ساوه- واکس- کاسه- کاهو- سکته- کوسه- واکسن- سوهان- کوهان- کوتاه- ستوان- کوهستان

مرحله 430
لیز- ریل- لرز- ریال- ارزش- آزار- لیزر- لرزش- شیراز- شالیزار

مرحله 431
گرد- درد- درنگ- گنبد- نبرد- گردن- بندر- دربند- گردنبند

مرحله 432
متن- یتیم- امنیت- تومان- مانتو- ویتنام- ویتامین

مرحله 433
چین- بدل- دلیر- دبیر- چرند- چربی- بلند- دلبر- بلدرچین

مرحله 434
گوش- گروه- گوهر- گوشه- شوهر- هاشور- گوارش- شاهرگ- گوشواره

مرحله 435
گرز- گیس- زین- سنگ- زرنگ- نرگس- نیزه- گرنه- سنگر- سرنگ- هرگز- زیره- سینه- گریه- گیره- نسیه- گزینه- گرسنه- سرهنگ- سرنیزه- سنگریزه

مرحله 436
خون- تپه- تنها- پونه- پناه- خانه- پخته- خاتون- توپخانه

مرحله 437
کمد- دکان- دانا- انار- آرام- مدرک- اراک- اندام- ناکام- درمان- کرمان- کارمند- دانمارک- کماندار

مرحله 438
تست- توت- سرور- ترور- روسری- توریست- تروریست

مرحله 439
شیب- روشن- بانو- آشوب- ناشی- بینوا- آویشن- بیرون- بریان- بوران- روانی- ویران- روبان- شناور- بورانی- نیشابور

مرحله 440
فوت- کوه- کتف- فکر- کفر- کوره- کافه- رفاه- تفکر- کافر- کاوه- کاهو- کوفته- کافور- تکاور- کفتار- فواره- هکتار- کوتاه- فاکتور

مرحله 441
چوب- چلو- کچل- کوچ- کباب- بابل- کوبا- چابک- بلوچ- کابل- چلوکباب

مرحله 442
ساوه- آسان- تنها- توانا- سوهان- تاوان- ستوان- استوا- استان- اوستا- استوانه

مرحله 443
عید- نعش- دعا- شمع- معاد- منشی- عمان- مانع- شیاد- دشمن- دانش- معدن- معنا- ماشین- میدان- دشنام- نمایش- شمعدانی

مرحله 444
گاز- گام- مزه- گزنه- گمان- همزن- زرنگ- مزار- نمره- هرگز- گراز- مناره- راهزن- گمراه- هرمزگان

مرحله 445
خون- ساز- سخن- سوزن- ساخت- خزان- زانو- سوخت- سخاوت- خاتون- ستوان- خوزستان

مرحله 446
سیب- شیب- نشت- ناشی- شانس- آسیب- بیات- تنیس- بیست- نبات- نشست- شتاب- ستایش- بستنی- شبستان

مرحله 447
خنگ- نرخ- خبر- بانگ- خراب- بخار- ابرنگ- رگبار- خبرنگار

مرحله 448
کریم- کمین- نوکر- کویر- مانور- نیمرو- کارون- کامرون- رومانی- کامیون

مرحله 449
فاش- گوش- شرف- فرش- شفا- شوهر- گوشه- گوهر- فروش- فشار- گروه- فواره- شاهرگ- هاشور- گوارش- فروشگاه

مرحله 450
داد- آسان- دانا- استان- استاد- داستان- دادستان

مرحله 451
ملت- مبل- ویلا- ملیت- بومی- تاول- املت- بیات- لیمو- بلیت- لوبیا- آلبوم- ولایت- تابلو- موبایل- اتومبیل

مرحله 452
ختم- پشم- میخ- دشت- مشت- شیخ- پخش- خشت- خشم- شخم- خدمت- پشتی- پیشخدمت

مرحله 453
بچه- چاه- چهار- چاره- آزار- بارز- آچار- ارابه- ابزار- بازار- چابهار- بازارچه

مرحله 454
نفس- سفر- رنج- نجف- نجار- افسر- آرنج- فارس- نارنج- فنجان- اسفنج- فسنجان- رفسنجان

مرحله 455
کیش- شاکی- وزیر- ارزش- روکش- زیرک- کویر- زرشک- ورزش- کشور- ویزا- آرزو- شریک- کاشی- شیراز- کشاورز- کشاورزی

مرحله 456
خبر- رخت- اخم- خام- بخت- باخت- بخار- اخرت- ربات- خرما- خراب- تمبر- مرتب- اخبار- مخابرات

مرحله 457
دکه- کره- کوه- کوره- ورود- کندو- دوره- نوکر- دکور- روده- نرده- رنده- وردنه- کوهنورد

مرحله 458
دوش- هدف- شوفر- دشنه- فروش- روشن- درفش- شهروند- فروشنده

مرحله 459
تهی- نفت- هتل- تله- نفرت- تلفن- لیتر- رتیل- تیله- فرنی- تیره- هیتلر- فیلتر

مرحله 460
روشن- ناشی- رویش- شناور- نیایش- شیرین- آویشن- شنوایی- ویرایش- شیروانی- روشنایی

مرحله 461
نهاد- امید- ماده- دایه- دهان- مهدی- دانه- میهن- آدینه- همدان- ناهید- آینده- مدینه- نماینده

مرحله 462
سرور- رانت- تنور- ترور- ستوان- اورست- روستا- سنتور- توران- سروان- رستوران

مرحله 463
موز- مزه- وزنه- نمره- مزار- همزن- ارزن- موزه- آرزو- مناره- آزمون- ماهور- راهزن- هامون- روزنه- مانور- هموار- روزنامه

مرحله 464
بدل- دلار- دلبر- دایی- دبیر- یلدا- دلیر- لیبی- ردیاب- اربیل- بیدار- دلربا- اردبیل- بیلیارد

مرحله 465
مشک- کمد- مزد- پشم- شکم- آشپز- پزشک- پشمک- پماد- آدمکش- دامپزشک

مرحله 466
خوب- خوک- کابل- خالی- خواب- باکو- الکی- کوبا- وکیل- خیال- کیلو- لوبیا- خالکوبی

مرحله 467
عدس- داد- دعا- ساعد- ساعت- عادت- تعداد- سعادت- استاد- استعداد

مرحله 468
مکه- کره- کاهن- اراک- آرام- آرمان- همکار- انکار- اکران- ناهار- مناره- ناکام- راهنما- کارنامه

مرحله 469
گدا- گود- آوار- گوهر- اهدا- گردو- گروه- اگاه- اهورا- اداره- گوارا- آواره- درگاه- اراده- اردوگاه

مرحله 470
زین- نیزه- ارزن- آزار- زیان- نیاز- زیره- ارزان- نیزار- ایران- یارانه- رایانه- رازیانه

مرحله 471
سبک- سیب- بوس- سکوت- کویت- بیست- بوکس- بوتیک- بیسکویت

مرحله 472
آذر- گام- ذره- ذهن- نذر- گمان- مناره- گمراه- گذرنامه

مرحله 473
برق- سرب- برس- ساق- قرن- قبر- قرآن- ربات- سارق- نقاب- سبقت- بستر- نبات- قبرس- قنات- سراب- سرقت- قربان- رقابت- قبرستان

مرحله 474
غنا- متن- ملت- لغت- غلام- املت- نهال- غلات- تنها- نغمه- لانه- ناله- لغتنامه

مرحله 475
شهید- ارشد- شاهد- شیاد- ریشه- دایه- رشید- شیره- دایره- هشدار- شراره- شهردار- شهریار- شهرداری

مرحله 476
عرب- بستر- عباس- ربات- ساعت- سراب- سرعت- عابر- عبرت- عربستان

مرحله 477
مهم- حرم- رحم- حرام- حمام- مرام- مرهم- محرم- رحمان- مراحم- مهمان- نامحرم- محرمانه

مرحله 478
سحر- تست- ساحر- سارا- راحت- حسرت- اسارت- حراست- استتار- استراحت

مرحله 479
خشن- خام- خشم- شاخ- شخم- بخش- خانه- انبه- ماشه- خشاب- شانه- شهاب- شبنم- خانم- بهمن- خامه- نخبه- شاخه- شنبه- بخشنامه

مرحله 480
داد- گدا- درد- مداد- آرام- داماد- مرداد- امداد- دامدار- امدادگر

مرحله 481
دنج- جرم- جام- رنج- جارو- نجار- مجرد- جامد- جادو- جواد- نجوم- جوان- جانور- وجدان- درمان- مرجان- نمودار- جوانمرد

مرحله 482
دیس- یزد- سیب- سبز- زین- ساز- سبد- آسیب- نیاز- ایدز- ایزد- زیاد- زیان- بازی- زبان- زیبا- سبزی- بنیاد- بدنسازی

مرحله 483
پشه- پند- شانه- پینه- شیاد- شهید- پایه- دشنه- پناه- دانش- شاهد- پاشنه- آینده- آدینه- پیاده- شاهین- اندیشه- پیشنهاد

مرحله 484
سکه- شته- کره- تشک- ترکه- شکوه- روکش- کشور- تشکر- کوسه- شهوت- کشته- ترکش- سکوت- سوره- شهرت- سرکه- توشه- رشته- سکته- شرکت- کوره- شهرک- شکست- ورشکسته

مرحله 485
برگه- بانگ- آگاه- گربه- انبه- آبان- باران- انبار- ارابه- گرانبها

مرحله 486
گوی- گوهر- گونه- گروه- گیوه- گیاه- اگهی- گیره- گریه- واگن- گونی- یوگا- گواهی- انگور- گونیا- نیروگاه

مرحله 487
لنج- جهل- جانی- جهان- اجیل- ناجی- جاهل- انجیل- هیجان- لاهیجان

مرحله 488
متن- مترو- تورم- مروت- تمرد- تمدن- ثروت- تنور- تندرو- ثروتمند

مرحله 489
چرم- چاه- بچه- چوب- چهار- چاره- روباه- بهرام- مورچه- ماهور- مارچوبه

مرحله 490
قهر- قیر- قطر- نطق- قرن- نقطه- نقره- قطره- قرنیه- قرینه- قرنطینه

مرحله 491
پلک- پتک- پیست- اسکی- پلاک- کلاس- لیست- پلیس- پاکت- تاکسی- کلیسا- اسکلت- اسکیت- لاستیک- پاستیل- پلاستیک

مرحله 492
رخت- سخن- نرخ- آخرت- ساخت- استخر- استان- خرناس- خراسان- ستارخان

مرحله 493
پسر- سپر- سوپ- پارو- پوست- پرستو- روستا- پوستر- اورست- پاستور- پاسپورت

مرحله 494
دارت- افسر- فاسد- رفاه- دهات- ساده- فارس- دفتر- فرات- سفته- سفره- درست- سرفه- سفارت- فهرست- ستاره- افسرده- فرستاده

مرحله 495
خدا- خون- دانا- هاون- خانه- خنده- نخود- ناخدا- خانواده

مرحله 496
صدا- صدر- صرع- رعد- عمر- رصد- اعظم- صادر- معاد- مصدر- مصرع- صدراعظم

مرحله 497
ملک- کلم- لیتر- کویت- تورم- توکل- رتیل- کریم- موکل- وکیل- کتری- مترو- کولر- کیلو- لیمو- کویر- متروک- ملکوت- کیلومتر

مرحله 498
سوپ- سپر- پسر- سست- سوخت- خروس- رسوخ- خسرو- پوست- پوستر- پرستو- سرسخت- سرخپوست

مرحله 499
کوه- خوک- خال- لکه- خدا- دکه- دکل- لوده- کادو- هلاک- دلاک- کوله- داخل- خاله- کاوه- کاهو- کلاه- آلوده- کلاهخود

مرحله 500
علم- عمل- علی- عمه- عیال- مایع- میله- املا- عالم- عالی- علامه- اعلامیه

مرحله 501
زود- دوز- زنده- وزنه- اندوه- نوزده- نوزاد- زندان- نوازنده

مرحله 502
دوش- دود- بشر- درود- آشوب- ارشد- بودا- شبدر- بدرود- دشوار- داشبورد

مرحله 503
دکتر- آدرس- درست- دارت- تدارک- کنسرت- تانکر- کارتن- ترسناک- کردستان

مرحله 504
متن- ملت- لیتر- رتیل- رمال- ملیت- املت- امنیت- تمرین- میترا- ترمینال

مرحله 505
تنگ- گاری- ایران- گیتار- رایگان- گرانیت- گارانتی

مرحله 506
بوس- سوپ- سبد- سود- دوست- بودا- دوات- سواد- پادو- پوست- بوداپست

مرحله 507
لیز- میز- لرز- مزار- آزار- رمال- لازم- آرام- لیزر- مالزی- میرزا- آلزایمر

مرحله 508
فوت- لوس- فال- فلوت- سفال- ایفل- سوال- لیست- سیلو- سویا- فسیل- استیل- ولایت- تلافی- فوتسال- فستیوال

مرحله 509
سنگ- پارو- پارس- سرنگ- نرگس- واگن- سنگر- انگور- سروان- گارسون- سنگاپور

مرحله 510
خدا- صدر- خرد- نرخ- صدا- خاص- رصد- رنده- خرده- صادر- خانه- خنده- صخره- رخنه- نرده- رصدخانه

مرحله 511
پلید- پیدا- پماد- مدال- امید- دیلم- لامپ- یلدا- پیام- پدال- املا- میلاد- ایلام- دیپلم- المپیاد

مرحله 512
قیر- قلک- ملک- کلم- قلم- رقم- کامل- رمال- قیام- مالک- کریم- قمار- کلام- قالی- کالری- اقلیم- قلمکاری

مرحله 513
زیپ- پرز- تیز- تراز- آزار- پیاز- پارتی- زیارت- پیتزا- پارازیت

مرحله 514
منع- قطع- طمع- طعم- عمه- عمق- مانع- نقطه- معنا- قطعه- منطق- قانع- طعنه- طعمه- مقنعه- منطقه- قطعنامه

مرحله 515
نعل- نسل- علی- قتل- عقل- نقل- عسل- تعلق- تنیس- لیست- تعلیق- تلقین- نستعلیق

مرحله 516
وزن- زبان- زانو- بازو- بانو- بودا- نوزاد- بادبزن- بندباز

مرحله 517
میخ- خانه- شاخه- ماشه- میهن- منشی- شانه- خیمه- خیام- خامه- خانم- همایش- ماشین- نمایش- شاهین- هخامنشی

مرحله 518
رنج- نجار- جادو- جواد- جارو- جهان- جاده- جوان- آرنج- جوهر- وردنه- جانور- اندوه- اروند- وجدان- جواهر- جوانه

مرحله 519
خبر- قبر- برق- قرن- خراب- قرآن- بخار- نقاب- قربان- اخبار- انبار- باران- باقرخان

مرحله 520
برگ- زبان- آبان- بانگ- برنز- آزار- زرنگ- بزرگ- ابزار- باران- آبرنگ- بازار- انبار- ارزان- بازرگان- گازانبر

مرحله 521
مدت- یلدا- پیام- امید- پیدا- پماد- لامپ- مدال- املت- پلید- پدال- دیپلم- میلاد

مرحله 522
شانس- رشته- شانه- ناشر- شهرت- تراش- ارتش- تنها- تشنه- تهران- رسانه- ستاره- ترانه- نشاسته- شهرستان

مرحله 523
فدا- سفر- دیگ- گیس- اسیر- سفید- افسر- اسید- گاری- سفیر- فردا- فارس- فاسد- سیگار- فریاد

مرحله 524
یزد- مزد- مزار- امید- زمرد- زمین- نیاز- زیان- دراز- زیاد- میدان- نیزار- نامزد- درمان- میرزا- میزان

مرحله 525
عسل- علی- عمل- علم- عالی- املا- مایع- سلام- سالم- آسیا- عیال- عالم- سیما- اسلام- الماس- ایلام- اسماعیل

مرحله 526
کوه- هتل- تله- رتیل- کویر- لیتر- کولر- وکیل- هویت- تکیه- کوره- کیلو- کویت- کوله- ترکیه

مرحله 527
کور- نوک- آوار- کویر- نوکر- اراک- نیرو- روانی- ایوان- ایران- ویران- کارون- کاروان- اوکراین

مرحله 528
چاپ- چاه- چای- پیچ- هیچ- چاره- پارچ- آچار- پاچه- چهار- پارچه

مرحله 529
نهاد- دانه- هادی- آینه- دایه- انبه- آبان- بدهی- بنده- دانا- آینده- آبادی- ناهید- آدینه

مرحله 530
سبک- برف- سفر- کیف- سیب- کافر- کرفس- اسکی- کاسب- فارس- افسر- اسیر- فریب- سیرک- کرسی- ریسک- سفیر- رکاب- آسیب- سراب- اکسیر- باریک- بارفیکس

مرحله 531
تخم- خدا- رخت- مدت- مدرک- مخدر- خرما- دارت- خدمت- خادم- دکتر- درخت- دختر- خدمتکار

مرحله 532
سحر- سبد- حدس- حبس- ساحر- آباد- سراب- آدرس- حساب- حسابدار

مرحله 533
مربی- بیمه- ماهی- مربا- آرام- آمار- بهار- بامیه- ارابه- بیمار- ابراهیم

مرحله 534
املا- نسیم- سالن- آسان- آسیا- سینما- یاسمن- ایلام- سیمان- الماس- آسمان- اسلام- آلمان- ایمان- سلیمان- سلمانی- میانسال

مرحله 535
خیس- سخت- سیخ- رخت- ساخت- خیار- اسکی- کتری- ساکت- خسارت- کتیرا- تاریخ- اسکیت- استخر- تاکسی- تاریک- خاکستر- خاکستری

مرحله 536
دقت- دارت- قرار- قدرت- برتر- بردار- برادر- دربار- رقابت

مرحله 537
کاوش- ورزش- آرزو- کشور- شرور- ارزش- روکش- زرشک- کشاورز- ورزشکار

مرحله 538
مبل- ریال- مربا- بالن- مربی- منبر- ملایر- برلین- بریان- بیمار

مرحله 539
رنج- جشن- نجف- سفر- نجار- فشار- شانس- آرنج- ناشر- اسفنج- سفارش- فشارسنج

مرحله 540
جلد- یلدا- ویلا- دلیر- دلار- لودر- جواد- آجیل- جلاد- جدول- جدال- جارو- جادو- دلاور- جاوید- رادیو- دیوار

مرحله 541
برگ- گروه- گوهر- واگن- گربه- گونه- آهنگ- انبه- بانگ- بانو- آبرنگ- روبان- بنگاه- آهنگر- بوران- انگور- روباه- گروهبان

مرحله 542
سکو- سکه- کوه- کوسه- ساده- کاوه- واکس- سواد- کادو- کاهو- کاسه

مرحله 543
اسکی- کتری- لیتر- رتیل- لیست- کلاس- ریاست- تاکسی- کتیرا- اسکیت- کلیسا- سریال- اسکلت- کالری- تاریک- لاستیک- کریستال

مرحله 544
نوید- امید- ویلا- مواد- یلدا- لیمو- مدال- میدان- وانیل- دیوان- ملوان- میلاد- لیوان

مرحله 545
متن- تانک- کتان- کنیا- کتری- کمین- کمان- تمرین- تاریک- کتیرا- تیمار- کتانی- ترکمن- کرمان- تانکر- نیمکت- امنیت- تیرکمان

مرحله 546
سنگ- کتان- ساکت- تانک- سرنگ- سنگک- نرگس- سنگر- کنسرت- تانکر- ترسناک

مرحله 547
قلم- قوم- نقل- قول- قمه- قله- لقمه- نهال- قلوه- مقوا- قلمو- لانه- منقل- لقمان- ملوان- مقاله- ملاقه- نقاله

مرحله 548
سوال- سالن- ویلا- سونا- سویا- وانیل- لیوان- یونان- وسایل- نایلون

مرحله 549
رقم- دقت- درد- قرن- مدت- متن- قند- قدم- تند- قدرت- مرقد- تمدن- مقتدر- قدرتمند

مرحله 550
دوش- گوش- شوهر- شوره- گوهر- گروه- گردو- شاهد- دوره- روده- هاشور- شاگرد- گوارش- شاهرگ- هشدار- شاهرود

مرحله 551
دکان- اراک- دانا- کنیا- اندک- انکار- ایران- ایراد- دینار- کرادانی

مرحله 552
سوپ- پشم- پارو- پرسش- سرما- سمور- پارس- شامپو- سماور- مشاور

مرحله 553
رخش- مربا- خشاب- خراش- آمار- خرما- بخار- خراب- آبشار- آرامش- آرامبخش

مرحله 554
گمان- آرام- مدارا- نامرد- ارگان- آرمان- درمان- اندام- نامدار

مرحله 555
تشک- دکل- کاشت- دلار- شکار- دکتر- شرکت- ترکش- تراش- ارتش- تشکر- درشت- تلاش- شکلات

جواب‌های ارسالی کاربران از بازی آمیرزا:

مرحله ۶۷۶
میز- مزد- مزه- مهدی- زنده- هیزم- همزن- نیمه- نیزه- زمین- میهن- مدینه
مرحله ۶۷۷
سیخ- شاخ- خیس- سخن- شیخ- خشن- ساق- نیش- سینا- نقاش- شانس- نقاشی
مرحله ۶۷۸
رخت- نرخ- خیر- پنیر- خیار- آخرت- خیانت- تاخیر- تاریخ
مرحله ۶۷۹
تیز- ساز- سبز- سیب- قاب- زیست- بزاق- سبقت- آسیب- زیبا- بازی- سبزی- بیست- ایست
مرحله ۶۸۰
جلد- جسد- جاده- سوله- جاهل- سوال- جهاد- جلاد- سجده- سواد- ساده- جلسه- جدول- سجاده- آلوده- آسوده
مرحله ۶۸۱
مشت- رشت- شتاب- شربت- تمبر- آرام- مرتب- مربا- تماشا- آبشار- آرامش
مرحله ۶۸۲
متن- مدت- دقت- قدم- تمدن- قنات- قناد- نامه- تنها- دهات- ماده- همدان- دامنه- دهقان
مرحله ۶۸۳
گله- نوه- گلو- لال- گونه- الگو- انگل- لنگه- لوله- لاله- گلوله- النگو
مرحله ۶۸۴
گیس- سبک- برگ- رکاب- سراب- کاسب- آسیب- اکبر- اسیر- گاری- بیکار- سیگار- باریک
مرحله ۶۸۵
لطف- لبه- فال- طلا- طفل- طبل- برف- ابله- رفاه- باطل- باله
مرحله ۶۸۶
تشک- کشت- تشت- سکان- ساکن- شانس- کاشت- شکست- تشتک- نشست- ساکت- تکان
مرحله ۶۸۷
جهش- گلو- جوش- گوش- گله- گوشه- گوجه- لهجه
مرحله ۶۸۸
دنج- جگر- رنگ- رنج- برگ- برج- جنگ- گنبد- نجیب- دبیر- درنگ- برنج- گردن
مرحله ۶۸۹
رحم- حرم- مدت- محمد- محرم- حریم- مریم- مردم- مدیر- رحمت- متحد- محترم- تحریم
مرحله ۶۹۰
عرب- عمر- شعر- شمع- مشت- تمبر- مربع- عابر- شربت- شاعر- شتاب- مربا- عمارت- عبارت
مرحله ۶۹۱
برج- زرد- وجب- جارو- جواب- واجب- بازو- آرزو- بازجو- جوراب
مرحله ۶۹۲
شرق- قیر- قشر- شال- شادی- ارشد- شلاق- قالی- یلدا- قادر- ریال- دلار- قلدر- دلیر
مرحله ۶۹۳
جهش- دیو- جوش- جدی- دوش- جیوه- هویج- جزوه- شهید- دوشیزه
مرحله ۶۹۴
نصب- صوت- بانک- نوبت- تکان- نبات- کتاب- صابون- تنباکو
مرحله ۶۹۵
لبو- مبل- طبل- طول- سطل- سیب- وسط- سبیل- طلسم- بلوط- لیمو- سیلو- موسی- مطلوب
مرحله ۶۹۶
قلک- قهر- قله- برق- قبر- قبله- برکه- کلبه- کلاه- بقال- قالب- قاره- قلاب- براق- کابل- کربلا
مرحله ۶۹۷
جرم- مکه- موج- نمک- کوه- نوکر- کوره- جهنم- جوهر- نمره
مرحله ۶۹۸
وزن- کنیز- زانو- نازک- زیان- نیاز- کویت- زینت- کتانی- زیتون
مرحله ۶۹۹
پست- پلک- پیر- پیک- کتری- لیست- پلیس- پیکر- لیتر- رتیل
مرحله ۷۰۰
نجف- عاج- رنج- جان- نجار- عارف- رفاه- آرنج- جهان- عرفان
مرحله ۷۰۱
حدس- سبد- حبس- حوا- بوس- سواد- واحد- حسود- حساب
مرحله ۷۰۲
حرف- حرم- رحم- فکر- حکم- حمام- حرام- کافر- مرام- محرم- مکار- حاکم- محکم
مرحله ۷۰۳
سیخ- شیخ- شال- شاخ- خیس- خشک- کاشی- شاکی- خیال- کلاس- خالی- شلیک- کلیسا- خشکسالی
مرحله ۷۰۴
نفت- تنش- فیش- وفا- شفا- وفات- ناشی- یواش- شیفت- آشتی- آویشن
مرحله ۷۰۵
صلح- صبر- رضا- ضرب- اصل- صبح- صاحب- صحرا- حصار- حاصل- حاضر
مرحله ۷۰۶
رانت- هرات- هراس- تنها- راست- تهران- ترانه- رسانه- ستاره
مرحله ۷۰۷
تله- کشت- تشک- شدت- دکل- دکه- هشت- دشت- شکست- دسته- سکته- دستکش
مرحله ۷۰۸
سنگ- نفت- نفس- تنگ- سنگر- تفنگ- فارس- افسر- نرگس- سرنگ- نفرت- تنفس- سفارت
مرحله ۷۰۹
مزد- زیپ- امید- پیام- پیدا- زیاد- آزاد- ایدز- پیاز- پماد- آزادی
مرحله ۷۱۰
غرب- برف- باغ- غار- فریب- غایب- غبار- رفاه- غریب- غرفه- غریبه
مرحله ۷۱۱
پست- چاه- تپه- چاپ- سپاه- ساده- دسته- پسته- دهات
مرحله ۷۱۲
لیف- فیل- هدف- فدا- فال- آینه- هلند- هادی- دهلی- یلدا- فایده- ناهید- آینده- دلفین
مرحله ۷۱۳
شیب- شیره- ریشه- زیبا- شهاب- ارزش- بیشه- هزار- بازی- زهرا- شبیه- شیراز- شهربازی
مرحله ۷۱۴
صوت- وصیت- هیات- تایر- صورت- تیره- تصور- هرات- صورتی- تصویر
مرحله ۷۱۵
چمن- منچ- سهم- چین- هیچ- میهن- سینه- نسیه- نیمه- غنچه- نغمه- نسیم

 

جواب همه مراحل بازی آمیرزا 3.1 از 716 تا 755

جواب مراحل بازی آمیرزا از 756 تا 795

جواب مراحل بازی آمیرزا از 796 تا 835

جواب مراحل بازی آمیرزا از 836 تا 875

جواب مراحل بازی آمیرزا از 876 تا 915

جواب مراحل بازی آمیرزا از 916 تا 955

جواب مراحل بازی آمیرزا از 956 تا 995

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :

مرورگر دائمی

راهنمای حل جدول کلمات (آمیرزا و ....) - 10/10

راهنمای حل جدول کلمات (آمیرزا و ....) - 9/10

خلاصه

راهنمای حل جدول کلمات (آمیرزا و ....)

9.5 شگفت انگيز!

منصور خسروی41 پست ها

نویسنده برای سایت خبرمی مقاله می نویسد و علاقه ای به گردشگری و علوم و هنر دارد و به کوهنوردی می پردازد.

یک دیدگاه

  • متین رسولی پاسخ

    2018/11/27 بعدازظهر 21:45

    راهنمای حل جدول کلمات (آمیرزا و ….)

     

ارسال دیدگاه

9 + پنج =

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت