جواب کامل تمام مراحل بازی موبایل کلمانه

Kalamane-javab
The complete answer to all the stages of the game of Kolameh 700 mobile game Android mobile game Samsung Mobile All the answers and answers of the full 700 steps of the game Kolameh

جواب کامل تمام مراحل بازی موبایل کلمانه

 

۱- شهر، شیر، شیره، ریشه، ریش
۲- برگ، برگه، بره، گره، گربه
۳- ادم، مداد، دما، داد، دام
۴- اهن، گناه، نگاه، اهنگ
۵- لحیم، حمل، میل، محل، حلیم
۶- تمشک، مشک، تشک، شکم، مشت
۷- مدار، ادم، دام، رام، مراد، مادر
۸- دختر، خرد، رخت، ترد، درخت
۹- قالب، بلا، بال، قلاب، قاب، قلب
۱۰- باز، بازی، ابی، زیبا
۱۱- روس، خسرو، سرخ، خروس، خرس
۱۲- کشو، کور، کشور، شور، روکش، شکر
۱۳- ترمز، مرز، رزم، رمز
۱۴- اصیل، یال، اصل، اصلی
۱۵- هند، اهن، دهان، دانه، نهاد
۱۶- کرد، ارد، کارد، کدر، کادر، اردک، کار
۱۷- شوفر، فرش، شرف، فروش
۱۸- ماست، اسم، تاس، ستم، تماس، مات
۱۹- کاه، کاهو، هوا، کوه، اهو، اهک
۲۰- سهام، ماسه، ماه، مهسا
۲۱- اجر، نجار، ارنج، رنج
۲۲- پتو، پوست، پست، سوت، سوپ، توپ
۲۳- گرم، رام، گرما، مار، مرگ، گام
۲۴- تفکر، کفر، فکر، ترک، کتف
۲۵- شهر، شوهر، هوش، شوره، رشوه
۲۶- یاس، سایت، ایست، تاس
۲۷- تیرک، تیر، ترک، کتری
۲۸- گود، گور، رود، گردو، دور، گرد
۲۹- کلم، کلمه، ملکه، ملک
۳۰- سالم، سال، ملس، مال، سلام
۳۱- ترم، تمر، تور، تورم، متر، مترو
۳۲- تار، اتش، ارتش، ترش، تراش، شتر
۳۳- نهر، هنر، قرن، نقره، رهن
۳۴- مریخ، خیر، میخ، خمیر
۳۵- پارس، پسر، سپر، پاس
۳۶- کفاش، شفا، شکاف، کشف، اشک، کاشف
۳۷- جدل، جدول، جلد، جلو
۳۸- کسر، سری، ریسک، کرسی، سیرک، سیر
۳۹- کوچه، کوه، کوچ، چکه
۴۰- روز، ورزش، شور، زور، روش
۴۱- خبر، بخار، ابر، خراب، بار
۴۲- سماق، قسم، قاسم، اسم، ساق
۴۳- شاه، شنا، شاهین، اهن، شانه، ناشی
۴۴- اسم، میان، سینما، نسیم، نیم، سیمان، سیم
۴۵- شکوه، کاهو، هوش، کوه، هواکش، کشو
۴۶- سبک، کابوس، اسب، سکو، بوس، واکس، کاسب، باک
۴۷- تره، ترانه، تنها، تهران، هرات
۴۸- برس، سبز، سراب، سرباز، بارز، سرب، بازرس، ساز
۴۹- ساری، پیر، پسر، اسیر، سیر، سپر، پری، پاریس
۵۰- خرچنگ، چنگ، خنگ، رنگ، چرخ

Kalamane-javab soalat
Kalamane-javab soalat

۵۱- دست، دستکش، تشک، دشت، شکست
۵۲- گاز، ارز، گراز، راز، ساز، زاگرس، گرز
۵۳- میل، سیل، کلم، ملک، کلسیم، سیم
۵۴- ویلا، لبو، بیل، اول، الو، لوبیا
۵۵- خطا، خاطره، خطر، خار، اخر
۵۶- خزر، بره، خربزه، خبر، برزخ، خبره
۵۷- سلطان، طلا، سالن، سطل، سال
۵۸- اجر، نجار، ناجی، انجیر، ارنج، جاری، جان
۵۹- ادم، دامن، میدان، دام، دین، مین، دنیا، امید
۶۰- نسبت، سنت، بیست، سیب، بستنی، تنیس
۶۱- ابان، ابر، بنا، انبار، انبر، باران، انار
۶۲- تیر، لیتر، فیلتر، لیف، رتیل، ریل، فیل
۶۳- سیب، اسیاب، اسیب، اسب، اسیا
۶۴- عروس، کور، سکو، سرو، عروسک، عکس
۶۵- خیر، بخار، بخاری، خار، خیار، اخر، خراب، خبر
۶۶- شور، لواش، شورا، شال، شلوار، واشر
۶۷- بیمه، بام، ماه، ماهی، بامیه، بیم
۶۸- گلوله، هلو، لوله، گلو، گله
۶۹- ابر، ابرو، باور، بره، روباه، بهار، راه
۷۰- جواب، باج، ابرو، اجر، برج، جوراب، جارو
۷۱- خرگوش، گوش، شور، گور، خوش
۷۲- تیر، باتری، ترب، تایر، تاب، ربات، تبر
۷۳- هوش، باهوش، اشوب، شهاب
۷۴- دانه، اینه، ناهید، اینده، هند، دنیا، دهان، دین
۷۵- بلا، گلابی، بیل، ابی، بال، گلاب
۷۶- ریز، شیراز، شیر، راز، ارزش، شیار، ریش
۷۷- ترک، تانک، کار، تانکر، کنار، کتان، کارت، تار
۷۸- ساکت، اسکیت، اسکی، تاس، تاکسی
۷۹- ویلا، وانیل، وان، الو، لیوان
۸۰- لواشک، کشو، اشک، کال، شال، لواش
۸۱- بند، بندر، نرده، برنده، رنده، برد، برده، نبرد
۸۲- گردن، درک، گرد، رنگ، کند، کرگدن
۸۳- هلاک، اسکله، کاسه، لکه، سال، کله، کلاس، کلاه، سکه، کال
۸۴- میمون، یمن، مین، نیم، مینو، موم
۸۵- منگنه، ننگ، نهنگ، منگ
۸۶- توافق، وقت، قوا، فوت، تقوا، افق، توقف
۸۷- هوس، تپه، پوسته، سوت، پسته، توپ، پوست، سوپ
۸۸- خرس، سوراخ، اخر، سوار، سرخ، خار، خروس، خاور
۸۹- سمور، سماور، سوار، سرما، راسو، رسم
۹۰- عامل، عمل، تعامل، علم، ملت، علت، علامت، عالم، املت
۹۱- پنیر، پیرو، نیرو، پروین، پری، پیر
۹۲- نقل، نقاله، قله، نهال، ناله، لانه
۹۳- کما، کام، مسواک، ماسک، واکس
۹۴- امیر، رزم، میز، مزار، رمز، مرز، میرزا
۹۵- هراس، سیاه، هار، ریه، سری، سیاره، سایه
۹۶- لایه، هیولا، ویلا، هالو، اهلی، الویه، هوا
۹۷- موتور، مترو، مروت، تومور، تورم
۹۸- ناب، باجناق، اجاق، بقا، قاب، نقاب، ناجا، باج
۹۹- مقاله، قلمه، قلم، لقمه، ماه، ملاقه، مهال، قله
۱۰۰- ایده، هادی، اینده، دانه، دین، اینه، دایه، ناهید، دنیا
۱۰۱- خال، یخچال، چال، خالی، خیال، چای
۱۰۲- بدتر، سرد، دسر، درست، دربست، سرب، سبد، دست، بستر
۱۰۳- گشاد، گردش، شاگرد، گدا، رشد، شگرد، گارد، شاد، ارشد، گرد
۱۰۴- سیم، موسی، سمور، مرسی، رسم، موسیر، مسیر
۱۰۵- رفع، معروف، عفو، معرف، عمر، عرف
۱۰۶- کور، کشو، کوروش، روکش، کشور، شکر
۱۰۷- نان، شانه، شنا، نشانه، اهن، نهان، نشان
۱۰۸- بینا، ادبی، بیان، بنیاد، دیبا، ادیب، دنیا، نایب
۱۰۹- افسر، سیر، سفیر، ساری، سفر، فارسی، فارس
۱۱۰- خام، تخم، خاتم، خرما، اخم، ختم، مختار، خمار، خمر
۱۱۱- کتری، کتیرا، تایر، یکتا، تاریک، کاری، کارت
۱۱۲- نفت، فلوت، تلفن، ولت، تونل، تفلون، لنت
۱۱۳- رحم، رحمت، تحریم، تیم، حریم، حرمت، حرم
۱۱۴- پوشاک، کشو، شوک، کاوش، پوشک
۱۱۵- وضع، تعویض، عضو، عوض، وضعیت، عضویت
۱۱۶- تیغ، بغل، بلیت، لغت، تبلیغ، غیبت
۱۱۷- فلک، کتف، فلاکت، لات، کفالت، کلفت، افت
۱۱۸- اذرخش، اذر، رخش، شاخ، خراش
۱۱۹- اهو، گهواره، گوهر، گره، گواه، گروه
۱۲۰- اصلاح، صالح، حال، صلح، حاصل، اصل
۱۲۱- عمو، معاون، نوع، معنا، مانع، عمان
۱۲۲- گلو، الگو، گول، دولا، گاو، گودال، گدا، لگد
۱۲۳- جان، نارنج، رنج، نجار، ارنج، نان
۱۲۴- ساری، گاری، گریس، اسیر، یاس، سیگار، ریگ
۱۲۵- خیر، تایر، تاخیر، خیار، تاریخ، رخت
۱۲۶- پاکت، تکاپو، پتک، کاپوت، پوک
۱۲۷- پاکت، پاتک، پارکت، پارک
۱۲۸- درمان، مار، نادم، مادر، نادر، رمان، مدار، مرد، دامن
۱۲۹- قیافه، یقه، فقیه، فاق، قافیه، قیف
۱۳۰- ونیز، زین، زیتون، زینت، وزن، تیز
۱۳۱- لباس، سیلاب، لابی، سبیل، بیل، ابلیس، سیل، سیبل
۱۳۲- بانک، بال، الک، ناب، لاک، کابل، بالکن، کال
۱۳۳- ترک، تیره، ریه، ترکیه، کتری، تکیه، کره
۱۳۴- ابی، ردیاب، دبیر، ابر، بیدار، باد
۱۳۵- گلدان، گدا، لگن، انگل، لگد، لنگ
۱۳۶- اردو، راوی، دریا، رویا، دیوار، یاور، رادیو، داور، دارو
۱۳۷- کارون، کور، نوکر، کنار، نوک
۱۳۸- نوار، شنوا، شورا، روان، واشر، روشن، شناور، ناشر
۱۳۹- دوش، نوش، دمنوش، موش، دشمن، شنود
۱۴۰- دام، دما، امداد، مداد، داماد، داد
۱۴۱- مربا، بام، بیمار، امیر، مربی
۱۴۲- سیر، سریع، عروس، وسیع، عروسی
۱۴۳- ستم، ماست، تمساح، مساحت، تماس، مات
۱۴۴- خاور، اخر، خاک، کاور، خوک، خار، خوراک، کاخ
۱۴۵- نرم، مرض، رمضان، رمان، ضامن
۱۴۶- ناشی، اویشن، یواش، شیوا، شنوا، ناو
۱۴۷- پند، پدر، دره، پرنده، رهن، نرده، هنر، پرده، پهن، رنده
۱۴۸- صوت، صورتی، وصیت، تصور، تصویر، صورت
۱۴۹- ابکش، کاشی، شیب، کیش، شاکی، شکیبا
۱۵۰- رنگ، نگار، ابرنگ، بانگ، انبر، گران، برگ
۱۵۱- دسر، سردار، درس، سردر، ادرس
۱۵۲- پشه، پاشنه، شانه، پهن، پهنا، شاه، پناه
۱۵۳- باد، ابد، بادام، اباد، ادب، بام
۱۵۴- پلید، مدل، میل، پیل، دیپلم
۱۵۵- وانت، ساتن، ستوان، ستون، توان، سونا
۱۵۶- شهدا، شاد، هشتاد، شاهد، اشهد، اتش، شهادت، دهات
۱۵۷- هادی، پیاده، پایه، دایه، ایده، پیدا
۱۵۸- اشغال، شغال، شال، الاغ، شغل، شاغل
۱۵۹- خودرو، رود، دورو، دور، ورود
۱۶۰- جراح، جراحی، رایج، جاری، حاجی، اجیر، حراجی، حراج
۱۶۱- نوار، اروند، روان، نادر، درون، دوران
۱۶۲- ریا، یاران، یار، انار، اریا، ایران
۱۶۳- انبه، بنگاه، گناه، اهنگ، نگاه، بانگ
۱۶۴- راسته، راست، استر، ستاره، ترس
۱۶۵- یوگا، واگن، گوی، گاو، گونیا، گونی
۱۶۶- لاف، فال، فامیل، فیلم، لیف
۱۶۷- موش، شوره، رشوه، شوهر، مشهور، شهر، مهر
۱۶۸- شکوفه، کوه، کشف، هوش، کفش، شکوه
۱۶۹- خنده، زنده، خزه، خزنده
۱۷۰- مات، مانتو، وانت، توان، متن، تومان
۱۷۱- سرخ، استخر، اختر، ساخت، اخرت، تراس، خسارت، راست
۱۷۲- نماز، ازمون، وزن، زانو، وام، زمان، موز
۱۷۳- رام، مربا، مرداب، ارد، درام، بار، مراد، مادر، مدار، دار
۱۷۴- عفونت، نفت، نوع، تنوع، فوت، نفع
۱۷۵- تور، سوت، اورست، راسو، اتو، راست، سوار، روستا
۱۷۶- بازار، باز، ارز، بارز، ازار، ابزار
۱۷۷- شهر، شربت، رشته، شتر، ترش، رشت، بهشت، بشر، شهرت، برشته
۱۷۸- مهر، جامه، اهرم، ماهر، مجرا، مهاجر، جام
۱۷۹- ترب، چرب، چتر، تربچه، تره، بچه، تبر
۱۸۰- پیر، پرویز، زور، روز، زیپ، وزیر، پیروز، پری، پرز
۱۸۱- ربات، ابرو، تور، ابر، باروت، تبر
۱۸۲- قیمت، سیم، تقسیم، تیم، قسمت، مست
۱۸۳- فاصله، فصل، اصل، صفا، فال
۱۸۴- شته، فرشته، شهرت، هشت، رشته، هفت
۱۸۵- گرایش، گیرا، شیار، گاری
۱۸۶- خدا، خرد، رخداد، داد، خرداد، درد
۱۸۷- توپ، پسر، سوپ، پوست، پرستو، پرتو
۱۸۸- عقل، عاقل، اهل، قله، علاقه، قلعه
۱۸۹- نماز، مزد، دامن، نادم، زمان، نامزد
۱۹۰- انبوه، اهو، هوا، انبه، بانو، بها
۱۹۱- طالبی، باطل، طلا، لابی
۱۹۲- اسلحه، سال، حال، سلاح، ساحل
۱۹۳- پیشرو، شیر، پیرو، یورش، شیپور، پیر
۱۹۴- خشت، شخصی، شخصیت، شیخ، تشخیص
۱۹۵- زره، زرافه، زهر، زهرا، فاز، رفاه، هزار
۱۹۶- پستچی، پست، چیپس، پیچ
۱۹۷- کاه، کینه، کیهان، اکنه، کیان، کنایه
۱۹۸- تیر، کبیر، تبریک، کتری، ترک، کبریت، برکت
۱۹۹- نود، دونده، نوه، دوده، دنده
۲۰۰- پارو، ارزو، ارز، روز، پرواز، راز، پروا، پرز
۲۰۱- کفتار، کافر، تار، فکر، راکت، تفکر، کارت، کفتر، کتف
۲۰۲- امن، مناطق، منطق، نقاط، نام، طاق
۲۰۳- عادل، عدالت، عادت، تعادل
۲۰۴- دیه، دایه، ریه، دایره، دریا، دهیار، دیر
۲۰۵- تار، وزارت، راز، ارزو، تراز، ترازو، روز
۲۰۶- تشک، شکلات، کال، تلاش، الک، شال، لاک
۲۰۷- بازجو، زوج، جواب، بازو، باج، جواز
۲۰۸- حیا، نواحی، حنا، حیوان، حاوی
۲۰۹- نان، قناد، ندا، نقد، قندان، قند
۲۱۰- سفر، فارس، راست، سفت، فرات، سفارت، افسر
۲۱۱- فساد، نفس، سند، دفن، اسفند، داس
۲۱۲- وفا، ناف، فانوس، نفس، افسون، وان
۲۱۳- رنگ، گرسنه، نرگس، سنگ، گره، سرهنگ، سرنگ، سنگر
۲۱۴- ننگ، ریگ، نگین، رنگ، رینگ، نیرنگ
۲۱۵- بام، نام، بهنام، ماه، بنا، نامه، بهمن، انبه
۲۱۶- شکر، درشکه، کره، درک، شهرک، شهر، دکه
۲۱۷- شرور، شور، پرشور، پرش، پرورش
۲۱۸- مته، همت، بام، تباه، بها، مهتاب
۲۱۹- نجار، رنج، نوار، جارو، روان، جانور، جوان، جان
۲۲۰- قبر، قهر، عقرب، بره، ربع، برق، عقربه، عرق، عرب
۲۲۱- محل، مرحله، رحم، هرم، حرم، مهر، محله، حمله
۲۲۲- منشی، شنا، ماشین، ماش، نمایش، شام
۲۲۳- تونس، نور، سنتور، ترس، تور، ستون، سوت، تنور
۲۲۴- نما، ارم، عمان، عمران، رمان، منع، مانع، مار
۲۲۵- قلاب، قالی، قالب، لقب، بقالی، قاب، قلب
۲۲۶- گلو، واگن، لنگ، گاو، النگو، لگن، الگو، انگل
۲۲۷- هاجر، جارو، رواج، وراج، جوهر، جواهر
۲۲۸- نور، کنسرو، کور، سکو، نوکر، نوک
۲۲۹- زری، زجر، زنجیر، ریز، زیر، زرین
۲۳۰- پلک، سکو، پولک، پوک، لوکس، کپسول، پلو، سوپ
۲۳۱- قله، لقب، قبله، قبیله، قلب
۲۳۲- فال، فلاسک، کال، فلک، سفال، لاف
۲۳۳- گور، گاو، نوار، نور، انگور، واگن
۲۳۴- دلاور، دارو، داور، لودر، دور، اردو، رود، دلار
۲۳۵- جنس، بنا، سنجاب، باج، جناب، جنب، نجس
۲۳۶- جویا، جوانی، ناجی، اجین، جانی، جوان
۲۳۷- پارچ، پارچه، پره، چاه، چاره، چاپ، چهار
۲۳۸- ابرو، روال، بلوار، باور، لبو
۲۳۹- سیم، سیستم، سمت، تیم، مستی، مست، ستم، سستی
۲۴۰- ابرو، بوران، روان، نوار، بانو، روبان، انبر، نور
۲۴۱- پنجره، پره، پنج، رنج، پنجه، پهن
۲۴۲- شایعه، شیعه، شاه، شایع، اشعه، عیاش
۲۴۳- باریک، باک، کاری، کبیر، رکاب
۲۴۴- جاذبه، جذاب، بها، باج، باجه، جذبه
۲۴۵- تایر، ایست، سیرت، اسیر، سیار، تراس، راست، ریاست
۲۴۶- اسلام، مال، الماس، سلام، سالم، اسم
۲۴۷- شوم، موش، مشاور، امر، مار، ورم، شمار، ماش
۲۴۸- جام، حجامت، تاج، حاجت، محتاج، حجم
۲۴۹- توپ، تیوپ، نیت، پوتین، پتو، تیپ
۲۵۰- جین، وجه، نوه، جیوه، یونجه، هویج
۲۵۱- موج، معجون، نوع، نجوم، جمع، عمو
۲۵۲- کار، نرم، کمان، کنار، مار، رمان، کرم، کرمان، کمر، نمک
۲۵۳- ملک، کامل، کلام، کلم، کالا، مالک، کما، کمال، املاک
۲۵۴- رنده، روده، وردنه، نرده، دوره، روند
۲۵۵- پیکان، پیک، نیک، کاپ، پاک
۲۵۶- اسکی، لاک، کلیسا، سیل، کلاس، یاس، سیکل، کسل، یال
۲۵۷- چمدان، دامن، نمد، نادم، چمن
۲۵۸- لاک، سال، اسکلت، کاست، تاس، ساکت، کسالت، کلاس
۲۵۹- تمنا، متن، نما، ضامن، ضمانت
۲۶۰- گیرا، تایر، یار، گیر، گاری، گیتار
۲۶۱- بهار، سرب، ابر، سهراب، بار، سراب، برس، هراس
۲۶۲- یار، قناری، قرن، قران، یرقان، قیر
۲۶۳- خاله، اصل، خلاص، خاص، خلاصه، خالص
۲۶۴- زره، مزرعه، زهر، رمز، رزم، عمه، عمره، هرمز، مزه
۲۶۵- فروغ، فنر، روغن، نور، فرغون، نفر
۲۶۶- نشت، تنش، انگشت، گشت، تنگ، نشات
۲۶۷- ناو، یون، بیان، بینوا، وبا، بنا، ابی، بانو، وان، یابو
۲۶۸- حکمت، حکم، محک، موکت، حکومت، محو
۲۶۹- قوا، یاقوت، قوت، وقت، تقی، تقوا، قاتی، قوی
۲۷۰- کشت، شاکی، کاشی، کیش، کشتی، شکایت، اتش، کاشت، تشک، شیک
۲۷۱- تحریک، تیر، کتری، حیرت، حرکت، تیرک، تحرک، ترک
۲۷۲- طلا، سطل، اطلس، باطل، بلا، لباس، طبل، طالب، اسطبل، طلب
۲۷۳- یاس، سیاست، سست، ایست، سایت
۲۷۴- تقاطع، قاطع، عطا، قطع، طاق، طاقت، قطعات
۲۷۵- اشتها، شهاب، شتاب، تباه، بهشت، هشت، اشتباه، شباهت، شته
۲۷۶- ایست، ترسیم، سیما، تیمسار، سرما، مسیر، ریاست، امیر، سرایت
۲۷۷- پونز، پوند، وزن، پوزخند، پند، نخود، دوزخ، خون
۲۷۸- کافر، کافور، کاور، تکاور، کارت، کفتار، فاکتور، کفتر، راکت
۲۷۹- مدال، معاد، عادل، معادله، ماده، دلمه، معدل، عالم، معده
۲۸۰- شهریور، روی، ریشه، یورش، ریش، شیوه، رویش
۲۸۱- انبه، مهربان، منبر، مربا، برنامه، انبر، بهمن
۲۸۲- مهره، هرم، شهر، همشیره، شرم، همشهری، همیشه، مهریه، ریه، میش
۲۸۳- نصف، انصاف، فنر، صفا، صراف، انصراف، صنف، صفر، صاف، اصراف، انار
۲۸۴- زینت، زیتونی، نیت، تیز، وزن، تزیین، زیتون، ویزیت
۲۸۵- ویران، بوران، بیرون، نیرو، بینوا، بورانی، روبان، روانی، بانو، بریان
۲۸۶- شنبه، دوشنبه، بنده، شهود، دنبه، بدنه، بهنوش، شنود
۲۸۷- شیوه، ریشه، رشوه، هوشیار، شوره، شیار، هاشور، شیره، شوهر
۲۸۸- بهار، غبار، غروب، ابغوره، ابرو، روباه، غوره
۲۸۹- سونامی، سینما، ناموس، مونس، نسیم، سیمان، سویا، سمنو
۲۹۰- نظام، نظاره، منها، مناظره، نامه، ناظم، منظره، مناظر، رمان
۲۹۱- طالب، داوطلب، طلا، بلوط، باطل، طول، طبل، بودا، طلب
۲۹۲- ستم، سیم، تقسیم، قیمت، سمی، مقیم، قسمت، مستقیم، قسم، مست
۲۹۳- کابوس، واکس، کاسب، لباس، سوال، بوکس، کابل، باسکول، کلاس
۲۹۴- گراز، ابگیر، بازیگر، رازی، گریز، گاری، زاری، ایربگ، بزرگ
۲۹۵- نوید، پند، پیوند، گونی، دیگ، پوند، دوپینگ، گود، گوی
۲۹۶- سیار، سراب، ابری، سیراب، اسیب، اسیر، سیرابی، یاری
۲۹۷- ارشد، ربات، ارتشبد، شربت، ارتش، برداشت، شبدر، رشادت، دارت، تراش، شتاب
۲۹۸- فرانسه، فارس، رفاه، هراس، افسر، سفره
۲۹۹- زخم، شوخ، مزه، خوشمزه، خزه، موزه، خوشه، خوش
۳۰۰- خشک، خراب، بخش، خشکبار، رکاب، بخار، خشاب، شاخ
۳۰۱- پنیر، اینه، پاره، ریه، پینه، پیراهن، پناه
۳۰۲- تاپ، تپل، غلات، غارت، لاغر، غار، پرتغال، لغت
۳۰۳- صدا، صداقت، صادق، اتاق، دقت، اقتصاد، تقاص، قصد
۳۰۴- ایران، انار، یارانه، ناهار، رایانه
۳۰۵- دایه، دایره، چادر، دریاچه، دچار، دریچه، چاره، ایده، هادی
۳۰۶- مدار، نمودار، مادر، دوران، درمان، اروند، مانور، دوام
۳۰۷- گوسفند، سود، دفن، سوگند، گود، سنگ
۳۰۸- شامل، شامپو، پشمالو، لواش، لامپ، امپول، پوشال، شمال
۳۰۹- شروع، اوار، شاعر، اعشار، شعور، عاشورا، شعار
۳۱۰- نادر، دریا، دینار، چنار، دنیا، دارچین، چادر، چای
۳۱۱- دلشوره، لودر، دوش، رودل، شوره، هلو
۳۱۲- کاشف، کفش، افشا، کفاش، شفا، اکتشاف، کاشت، شکاف، کشف
۳۱۳- نبات، کابین، کتان، بیات، کتاب، بانک، تنبک، تانک، کابینت
۳۱۴- پونه، پهناور، پارو، روانه، هاون، پروانه، پناه، روان، پاره، پوره
۳۱۵- دزد، ایزد، بازدید، دید، داد، زیبا، زیاد، ایدز، بازی
۳۱۶- جنگ، نهنگ، جنگنده، گنده، گنجه، دنج، گنج
۳۱۷- ساکت، ترسناک، کاست، کارتن، نکات، تانکر، کنسرت، ترس، تراس
۳۱۸- شاکی، شیار، کاشی، شکار، شریک، خاکشیر، خیار
۳۱۹- موش، میوه، نوه، منشی، شیوه، میهن، شومینه
۳۲۰- دیو، نوید، نخودی، نخود، چین، چدن، خونی، دین، نخودچی، خون
۳۲۱- ساطور، طاهر، سوره، سطر، راسو، اسطوره، سوار
۳۲۲- نوک، مین، کامیون، نمک، کمین، کمان
۳۲۳- دست، دیو، سوز، دوزیست، زیست، سود، تیز، دوست، دویست، سوتی، زود
۳۲۴- حرام، رحمان، مراحم، محرم، نامحرم، مرام، حمام
۳۲۵- سهام، سماق، مسابقه، ساقه، قسم، ماسه، ساق
۳۲۶- زیان، بازی، ایمن، نیاز، میزان، زمان، بینا، میزبان، زمین، زبان
۳۲۷- جامه، مهارت، هرات، مهاجر، ترجمه، تاجر، هجرت، تهاجم، مهاجرت
۳۲۸- خامه، خمپاره، مهر، خمره، پاره، خام، خرما
۳۲۹- سنگ، ساتن، لنت، گالن، نسل، لنگ، سالن، لگن، انگل، گلستان
۳۳۰- کمد، نمک، نادم، نمکدان، دکان، دامن، کمان
۳۳۱- پیاز، اشپزی، پیتزا، زشتی، اشتی، پیشتاز، پشتی، اشپز
۳۳۲- کفر، کیف، گرافیک، گاری، ریگ، کافی، کافر، کفگیر، فکر
۳۳۳- سوره، تسمه، تورم، رستم، همسر، سمور، سورتمه، مترو
۳۳۴- رمان، مراکز، زمان، مرکز، نازک، نمکزار، مکان، نماز
۳۳۵- قالی، خلاقیت، خیال، خالی، قاتل، خلاق، تخیل، خالق، لیاقت
۳۳۶- صبح، صاحب، صبحانه، نصب، حنا، صحنه، انبه
۳۳۷- نامرد، کمان، درمان، دامن، مکار، نادر، اردک، مدرن، کارمند، مدرک، مادر
۳۳۸- بامداد، مداد، اباد، داماد، امداد، بادام
۳۳۹- لوزی، ویلا، زولبیا، بازی، زابل، ویزا، لوبیا، بازو، زیبا
۳۴۰- اروغ، داروغه، داور، دور، دوغ، غوره، دوره، داغ، روده، دارو، دروغ، غده
۳۴۱- تمام، قامت، ماتم، مقاوم، مقام، مقاومت، موقت، تقوا، مقوا
۳۴۲- ساکن، جناق، سنجاقک، کاج، سنجاق، ساق
۳۴۳- سربازی، بازرس، سبزی، بازی، اسیب، اسیر، سرباز، بازرسی، بیزار
۳۴۴- خروس، خسرو، سوره، جوهر، رسوخ، سرجوخه، جوخه، خروج
۳۴۵- زمستان، تماس، زمان، ساز، متن، ماست، نماز
۳۴۶- ستایش، هشت، اشتی، سیاه، سایه، تیشه، شایسته، شاسی، ایست
۳۴۷- اسکی، سیرک، اسیر، سرامیک، اکسیر، ماسک، کرسی، مسیر، کریم، کمیسر، سرما، ریسک
۳۴۸- کتان، کلانتر، کنترل، کارت، تانکر، تانک
۳۴۹- سیم، قوم، موسیقی، سمی، قوس، قوی، مقوی، قسم
۳۵۰- اسلام، املت، الماس، التماس، ملات، سلامت، تماس، ماست
۳۵۱- بانو، اتوبان، نبات، توان، توانا، نوبت، وانت، ابان
۳۵۲- موکت، کوه، مکه، متروکه، کوره، کور، کمتر، تور، توهم، تکه
۳۵۳- طلا، طمع، طعم، مطالعه، عالم، علم، طالع، طعمه، طعام، عمل
۳۵۴- پیک، پلاک، پلکان، پیکان، پلیکان، پلک
۳۵۵- فکر، فداکار، کار، دارا، ارد، کافر، اردک، فردا، درک، کفر
۳۵۶- لواش، شیوه، الویه، شوالیه، لاشه، هیولا، ویلا
۳۵۷- لوبیا، لیمو، مایل، ویلا، لبو، مبل، البوم، موبایل
۳۵۸- عنصر، عصا، عناصر، صرع، نعره، عصاره، عرصه، عصرانه، رعنا، عصر
۳۵۹- بدهکار، باده، برده، برکه، کهربا، کباده، رکاب
۳۶۰- سالم، سلیمان، سیمان، نسیم، سینما، سلمانی، سلام، سالن
۳۶۱- کارتن، شرکت، کتان، کشتار، شکار، تراکنش، تانکر، ترکش، تشکر، ناشر
۳۶۲- مگس، مرگ، گرمسیر، گریم، مسیر، گرم، سرگرمی، ریگ
۳۶۳- وجدان، دانش، شاد، جوان، جادو، جشن، دانشجو، جواد
۳۶۴- گام، ریگ، گرم، گرمایش، گرما، گریم، گرایش، گیر، گرامی، شمار
۳۶۵- جوشکار، جارو، شکار، کاج، روکش، کشور، شورا، جوک
۳۶۶- دشنام، مانع، دانش، عمان، معدن، دشمن، معنا، شمعدان، شمع
۳۶۷- ناز، بندباز، باند، باز، باد، بدن، بادبزن، ادب، بند، زبان، ندا
۳۶۸- زایمان، میزان، زمین، زیان، ایمان، نیاز
۳۶۹- وزیر، روزه، فیروزه، روز، زیره، زور، فوری
۳۷۰- فایل، بازی، فلز، زیبا، باز، زلف، لیف، لیز، فلزیاب، ابزی
۳۷۱- افسرده، سرفه، سفره، ساده، افسر، رفاه، فارس، فاسد
۳۷۲- چرم، چنار، زمان، مزار، ارزن، چمنزار، نماز، چمن
۳۷۳- ابی، چاه، بازیچه، هیچ، بچه، چای، بازی، زیبا
۳۷۴- تراش، ارتش، ترکش، شکار، کشتزار، زرشک، تشکر، شراکت، کاشت، شرکت، تراز
۳۷۵- خام، خال، مورخ، خرما، خاور، خرمالو، ملخ
۳۷۶- چاپ، امپر، امیر، چرم، پارچ، پیچ، ماچ، پرچم، مارپیچ، پیام
۳۷۷- تنبک، کتان، نبات، تانک، بانو، کتاب، بانک، تنباکو
۳۷۸- گدا، بادگیر، گاری، بیدار، برگ، ریگ، دیگ، گرداب، دبیر، دریا
۳۷۹- مشت، شعار، شمع، معاشرت، شعر، شاعر، عمارت، شرم، ترش، ارتش، عمر، اتش
۳۸۰- باطل، رکاب، کربلا، رباط، طلبکار، کابل
۳۸۱- دیو، رشید، خوش، خورشید، درویش، دوش، خرد، شوخی، خرید
۳۸۲- ادبیات، اداب، دیابت، ایات، ابادی، ابتدا، اباد، باید
۳۸۳- مانع، معاینه، نامه، معنا، عمان، میهن، ماهی، مایع
۳۸۴- کیش، شنبه، شیب، کینه، بشکه، یکشنبه، شبکه، بیشه
۳۸۵- پاستیل، یاس، ایست، پلیس، تاس، سال، پست، لیست، پیست، استیل، پاس، سیل
۳۸۶- دشت، اتشکده، کاشت، شاهد، شهادت، دهات
۳۸۷- بافت، فوتبال، فال، فوت، تاول، تابلو، فلوت
۳۸۸- پژمرده، پدر، رژه، مژه، مرده، درهم، مژده، پرده
۳۸۹- هلاک، کالسکه، اسکله، کاسه، کلاس، کلاهک، کلاه
۳۹۰- چمن، نمک، مکه، کمانچه، چاه، چکمه، چانه، نامه
۳۹۱- وفا، وفات، فوتسال، فوت، تاول، فلوت، سفال
۳۹۲- چین، چربی، خبر، خیر، خبرچین، چرب، نرخ، چرخ
۳۹۳- اوستا، راست، استوار، سوار، استوا، روستا، راسو
۳۹۴- شکاک، کاهش، کهکشان، شاه، کاه، اکشن، کشک، اشکنه
۳۹۵- فرنی، رویا، ویران، نیرو، روانی، فناوری، فوری
۳۹۶- شتاب، بهداشت، شاهد، دهات، بهشت، تابه، شهادت، دشت، تباه، شته
۳۹۷- ریسک، کمیسر، میکس، مسری، کرسی، سیرک، کریسمس، کسری
۳۹۸- ترافیک، کافر، کافی، کتری، تاریک، کتیرا
۳۹۹- گرم، گربه، برگ، گرمابه، گرما، مربا، مرگ، بهار، بهرام
۴۰۰- امید، دایی، یاد، پیام، پیدا، مادی، دام، ادم، دمپایی، پماد
۴۰۱- دراز، ارزو، لودر، زردالو، رودل، دلار، دلاور، زالو
۴۰۲- چکش، شریک، کاشی، شکارچی، کیش، شاکی، چای، شیار، شکار
۴۰۳- پیشانی، نیش، ایین، پایین، نیایش، شنا
۴۰۴- بستر، سرداب، دربست، سرب، درست، ربات، دارت، داربست، سبد، برس، سراب
۴۰۵- رقم، نامه، قران، قهرمان، نقره، مناره، قرن، منقار، قمار
۴۰۶- مایه، امین، نیمه، منها، مهمانی، میهن، مهمان، نامه، همنام، ایمن
۴۰۷- مزار، شیار، رزمایش، امرزش، میرزا، شیراز، میز
۴۰۸- تیم، لیتر، دلیر، دیلم، ملیت، مدیر، تردمیل، رتیل، ملت، ریل
۴۰۹- رویداد، دیوار، رادیو، دیدار
۴۱۰- تماس، سالم، مدال، سلامت، ملت، سلام، املت، ماست، دستمال، ملات، دست
۴۱۱- جواد، جادوگر، گرد، اردو، گردو، گاو، جارو، گدا، جادو، جگر
۴۱۲- الفبا، فاضل، لاف، فضل، فضا، بالا، فاضلاب، فال
۴۱۳- چابک، تابه، تکه، تباه، چکه، بچه، کتابچه، چاه، کتاب
۴۱۴- یوسف، سفر، سفید، سرود، فردوسی، ردیف، فرود، سفیر، سود، فوری
۴۱۵- فاسد، افساید، داس، یاس، اسید، سفید، اسیا، فساد
۴۱۶- بند، دبستان، داس، تند، نبات، سبد، دست، بدن
۴۱۷- پلک، لامپ، کلام، المپیک، پیک، ملک، کامل، پلاک، پیام
۴۱۸- ناشر، شیار، ناشی، رانش، پریشان، پنیر
۴۱۹- سینه، زین، سرنیزه، نیزه، زیره، نسیه، ریز
۴۲۰- خاله، خال، گلخانه، نهال، لانه، خانه، اهنگ، نگاه، نخل، انگل، گناه
۴۲۱- بهت، هجرت، ترس، برجسته، بستر، تبر، بته، بسته، تجربه، برج، رتبه، تره
۴۲۲- قاب، لقب، باقلوا، قلاب، قالب، قول، بالا، بوق، قلب
۴۲۳- چاپ، تپانچه، چاه، چانه، پناه، تنها، تپه
۴۲۴- عادل، عدالت، عادت، علت، عدل، اعتدال، ادعا، تعادل
۴۲۵- جان، فسنجان، نان، فنجان، اسفنج
۴۲۶- شهر، ریشه، رشوه، شوهر، شوره، شهریور، شیره، شرور
۴۲۷- مالک، کلام، ارام، کامل، رمال، امار، کمال، مکار، کالا، کارامل
۴۲۸- گنگ، انگور، گرگ، گرگان، گران، واگن، گروگان، نگار
۴۲۹- ملت، سطل، مستطیل، ملیت، تیم، تسلیم، طلسم، لیست
۴۳۰- اسان، اسفناج، ناجا، اسفنج، اجناس
۴۳۱- مدار، درامد، امداد، ارام، مادر، مداد، مدارا، دامدار، مرداد، داماد
۴۳۲- فریدون، فوری، نیرو، ردیف، نوید، فرنی، درون، فردین، فرود
۴۳۳- ماهیچه، هما، هیچ، مهیا، چای، چاه، ماه، مایه
۴۳۴- نقاب، نقال، ابان، قالب، نقل، بالا، انقلاب، بالن، قلاب
۴۳۵- گلنار، گیلان، گاری، گالری، گران، نگار، ریال، نارگیل، لنگر
۴۳۶- پیروزی، روزی، وزیر، پریز، پیروی، پیروز، پیرو
۴۳۷- ماسه، سرمایه، سایه، همسر، مسیر، سیاه، ماهی، اسیر، سیاره، سرما
۴۳۸- نسیم، میز، سرزمین، زین، زمین، مسیر
۴۳۹- ژیان، باد، بید، ادیب، دژبان، بنیاد، بینا، دژبانی، دنیا، نژاد، ادب، بیان
۴۴۰- کامل، کلمه، مهم، ملک، مکالمه، کلاه، مکمل، لکه، ملکه، هلاک، کلم، کلام
۴۴۱- مرغ، بیمار، غریب، مربا، مربی، غایب، غبار، مرغابی، امیر
۴۴۲- روشن، دوش، شهروند، نرده، شهر، دشنه، رنده، رشوه، دوره، شوهر، شوره، روده
۴۴۳- گیج، جنین، جنگ، گنجینه، گنج، نگین، گنجه، نهنگ
۴۴۴- اهنگ، نگهبان، انبه، نگاه، بنگاه، بانگ، گناه، نهنگ
۴۴۵- باربری، یار، برابر، ببر، برابری، ابر
۴۴۶- نشت، شانه، نشاسته، تنها، شته، تشنه، نشست، نشات، شانس
۴۴۷- تلاش، شال، لاکپشت، پاکت، کاشت، پتک، پلاک، شکلات، تشک، پلک
۴۴۸- رنگ، گرانیت، تایر، یگان، رینگ، گیتار، گاری، گیرا
۴۴۹- کفن، سکه، نسکافه، نفس، کافه، ساکن، کاسه
۴۵۰- هدف، هلو، فولاد، هالو، فال، الوده، فالوده
۴۵۱- توقف، مقوا، موقت، موافقت، وفات، قامت، توافق، مافوق، موفق
۴۵۲- لجن، زنجبیل، نجیب، زین، لنج، لیز، جیب، زنبیل، لنز
۴۵۳- دهان، دانه، دیوان، ادویه، ناهید، دیوانه، اینده، نوید، دنیا
۴۵۴- خروس، خونسرد، نخود، سخنور، خرسند، درون، سرخود، سرود
۴۵۵- بوستان، وانت، ستون، توان، بانو، نبات، نوبت، ستوان، بوس
۴۵۶- زین، مزد، یزدان، امید، میز، زمین، زیاد، میدان، دین، نامزدی، ایزد، نیاز
۴۵۷- مسن، اسم، سلام، سالم، سال، سالن، نسل، مماس، مسلمان، نام
۴۵۸- خوک، خوراکی، کویر، رویا، خیار، یاور، خوراک، خاور
۴۵۹- فقر، فراق، فقیر، فرق، رفیق، افق، قیر، افریقا، قیف
۴۶۰- میش، اشیا، میز، ازمایش، مزایا، شام، ایام، ماش
۴۶۱- شاهد، دانش، اندیشه، شانه، ناهید، شهید، شیاد، ناشی، دانه، شاهین، دهان
۴۶۲- انگشت، نگار، گشت، ترش، نشت، شناگر، ناشر، گران، انگشتر، تراش، ارتش، تنگ
۴۶۳- نرم، ارمغان، امار، انار، ارام، ارمان، مرغ، رمان
۴۶۴- تمبر، کتاب، مرکبات، ربات، مکتب، رکاب، مرکب، مبارک، برکت
۴۶۵- اشوب، نوشابه، شنبه، شهاب، باهوش، شانه، بانو
۴۶۶- مترادف، مادر، مدار، مفرد، دفتر، دفاتر، درام، مراد، فردا
۴۶۷- لوح، خوش، خوشحال، خال، حلوا، حال، لواش، شاخ
۴۶۸- نرده، پرده، پودر، دوره، پرونده، روده، رنده، پرنده، وردنه
۴۶۹- بهداری، بیدار، برده، دایه، هادی، بدهی، ردیاب، دایره، دبیر
۴۷۰- پله، پهلو، پهلوان، نهال، پلو، پونه، هالو، لانه، پناه، پول
۴۷۱- کبک، کبد، دکان، بادکنک، کند، بانک، اندک، باد
۴۷۲- دست، درست، دستیار، اسیر، دیس، تدریس، ساری، ترد، اسید
۴۷۳- خاویار، یاور، رویا، خیر، خاور، اوار، خیار
۴۷۴- عیب، صنایع، عصبی، عصا، عناب، نایب، نصب، عصیان، عصبانی، عاصی
۴۷۵- جواب، جارو، جیب، جویبار، جوی، یاور، برج، جاری، جوراب، رویا، باج
۴۷۶- کاست، استیک، تاکسی، اسکلت، یکتا، اسکیت، لاستیک، ساکت، کلیسا، استیل
۴۷۷- شانس، شنا، ناشناس، نشان، انسان، اشنا، اسان
۴۷۸- لوس، سوله، سوال، الگو، گوساله، ساوه، گلو
۴۷۹- کشور، گوش، کاوشگر، شکار، کور، گوارش، روکش، شورا
۴۸۰- خامه، خام، میز، خیمه، هیزم، خمیازه، میخ، زخمی، مزه، زخم
۴۸۱- استکان، ساکن، تانک، استان، کتان، ساکت
۴۸۲- رنج، ناجی، نجار، نارنجی، جاری، انجیر، ارنج، نارنج، جنین
۴۸۳- سرگرد، دسر، سرگرم، مرد، مدرس، مگس، گرم، سردرگم، سردر، مرگ
۴۸۴- بغل، غزال، بزغاله، زغال، غاز، غزل، زباله، باغ، ابله، بالغ، زاغ
۴۸۵- جامد، سجاد، جسد، مسجد، جسم، دماسنج، جام، سنجد، دنج، داس، سمج
۴۸۶- حمال، املت، حامل، احتمال، محل، ملت، تحمل، محال، حمل، حالت، حملات
۴۸۷- پیشرفت، پشتی، شریف، ترشی، شرف، تشریف، پیش، تپش
۴۸۸- سمینار، سیمان، اسیر، سرما، امیر، ریسمان، نسیم، سینما، مسیر
۴۸۹- ترکش، کشتار، تراش، اراک، تشکر، اشتراک، کارت، ارتش، راکت، شراکت
۴۹۰- پول، پارو، دلاور، پودر، دلار، پدال، لودر، پولدار، پلو، رودل، پادو، پدر
۴۹۱- گدا، گاز، اگاه، زادگاه، ازاد، زاهد، ازاده، گدازه
۴۹۲- نسبت، تناسب، استان، تابان، سنت، ساتن، ابان، باستان، تاس، ابستن
۴۹۳- نهال، بلند، لانه، انبه، دهان، هندبال، ابله، دانه، هندل، بنده
۴۹۴- عفت، رفع، تعارف، ارتفاع، عارف، اعتراف
۴۹۵- سکو، کتک، کاسکت، سکوت، ساکت، واکس، کاکتوس، کوک، سوت
۴۹۶- جمع، تاج، جامع، جماعت، عاج، جام، تجمع، اجتماع، مات
۴۹۷- گران، سوار، نگار، سنگر، انگور، نرگس، راسو، سرنگ، گارسون، واگن، سنگ
۴۹۸- پوچ، چال، لوس، چاپلوس، پول، چالوس، چپاول، چاپ، سوال
۴۹۹- یاسمین، نسیم، ایین، سینی، سیمان، یاسمن، سیمین، میان
۵۰۰- کرم، کربن، کند، کمربند، بندر، کمر، نبرد، مرکب، منبر، مدرک، نمک، کمد، کبد
۵۰۱- اگهی، انگیزه، نیزه، گزینه، گاز، یگانه، گزنه، نیاز، گیاه، زین، زنگ
۵۰۲- انگور، گران، واگن، جنگاور، جارو، جانور، نگار، نوار
۵۰۳- دوش، دوشیزه، یزد، زود، دوز، شهید، شیوه
۵۰۴- ابان، انبر، باران، انباری، ایران، بارانی، انبار، نایاب، انار
۵۰۵- سیاه، همسایه، مهیا، سیما، ماهی، سهمیه، سایه، سهام
۵۰۶- اسکیمو، موسی، ماسک، واکس، اسکی، مسواک، مساوی، سویا
۵۰۷- بقالی، باقالی، قالی، قاب، بالا، قالب، قلابی، قلاب
۵۰۸- یونان، نان، نوین، قانونی، نانو، قوانین، قانون
۵۰۹- رستم، سفارت، اتمسفر، ماست، مسافت، فارس، سفر، تماس، افسر، مسافرت، مسافر
۵۱۰- کاراته، تکه، ترکه، اراک، هرات، کره، کارت
۵۱۱- برگ، مهر، همبرگر، بره، رگه، برگه، گربه، رهبر، گره، مرگ
۵۱۲- پلک، پتک، تلسکوپ، پوست، توکل، توپ، کپسول، لوس، پتو، سکوت، پوک، پول
۵۱۳- رخت، ارتش، پرخاش، خشت، خراش، شاخ، تراش، اخرت، خارپشت
۵۱۴- ارشد، خدا، درخشان، خار، اخر، شاخ، درنا، خراش، خارش، نادر، نرخ، خشن
۵۱۵- گره، گریه، جگر، جیره، گیره، سرگیجه، ریگ، گیج
۵۱۶- روکش، لواشک، کور، شلوارک، شکار، کشور، کولر، شلوار، شورا، لواش
۵۱۷- لابی، لبنیات، بلیت، تنبل، نبات، بیات، تبانی، لاتین
۵۱۸- اسکلت، ساکت، تاکسی، کلیسا، کلاس، اسکیت، لاستیک، اسکی، لیست
۵۱۹- ازاده، زاهد، ازاد، زاهدان، زنده، دانه، دانا، اندازه، دهان
۵۲۰- طناب، انضباط، ضبط، نبض، ضابط، ابان، باطن
۵۲۱- طفل، لطف، فلسطین، فیل، نفس، لطیف، فسیل، لیف، سطل
۵۲۲- اجاق، قاب، جناق، باجناق، ابان، جناب، باج، نقاب
۵۲۳- گیوتین، تنگ، نیت، گیتی، گوی، گونی
۵۲۴- دانا، داس، سند، استان، تند، داستان، استاد، دست
۵۲۵- پرویز، پوزش، پیروز، پیش، پرز، شیپور، زیرپوش، ورزش، وزیر، زیپ
۵۲۶- پاره، چهار، چهارپا، چاره، اچار، پارچ، پارچه، پاچه
۵۲۷- شوره، ماشه، مشهور، مشاوره، هاشور، موش، شماره، هموار، شورا
۵۲۸- سیاهرگ، سیاره، گیره، گریه، سیگار، اسیر، سیاه، گاری، سایه، گیاه
۵۲۹- گریان، ابگیر، بینا، بانگ، بریان، گاری، یگان، گریبان، گرانی
۵۳۰- بومی، میوه، ابمیوه، بیوه، بیمه، بامیه، ماهی
۵۳۱- سوار، نارو، سنسور، سروان، روان، سانسور، راسو، سوسن
۵۳۲- باتری، کبریت، باریک، کتاب، کتری، کبیر، تبریک، تاریک، باکتری، برکت
۵۳۳- کاخ، خدا، خوراک، کادو، کود، کارد، دکور، خاور، خودکار، اردک، خاک، کدو
۵۳۴- مال، ماچ، قلچماق، چماق، چاق، چلاق، قلم
۵۳۵- قالب، مقابله، قبله، ملاقه، لقمه، ابله، مقاله، قابلمه، قلمه، قلاب
۵۳۶- شتاب، گوش، ابگوشت، گوشت، گاو، گشت، اشوب
۵۳۷- اوار، کشور، کاوش، اشکار، شکار، کارواش، روکش، واشر، شورا، کاور
۵۳۸- حمام، حاکم، محاکمه، مکه، حکم، محکم، مهم
۵۳۹- بندر، دبیر، نیرو، بند، بیرون، نوید، دوربین، درون، نبرد، بدن
۵۴۰- بلال، البالو، لولا، بلا، لال، الو
۵۴۱- گونه، دیگ، گیوه، نوید، گوی، گوینده، گونی، گود
۵۴۲- نیرو، فرنی، لیف، ریل، فوری، فنر، نیلوفر، فیل
۵۴۳- خرم، خرد، خردمند، درد، مدد، مخدر، مردد، خرمن
۵۴۴- عنکبوت، نوبت، تنوع، تنبک، نوع، نوک
۵۴۵- باطن، قاب، قطبنما، طناب، نقاب، منطق، قطب
۵۴۶- لنز، وزن، گلو، زنگوله، گونه، وزنه، گوزن، لوزه، زنگ
۵۴۷- فرخ، خرافات، تار، افترا، افتخار، فاخر، رخت
۵۴۸- رکاب، کود، بودا، کادو، دارکوب، باک، ابرو، دکور، کارد، اردک، کبد، کبود
۵۴۹- شیار، امیر، ابریشم، مربا، بشر، مربی، امشب، بیمار، مباشر
۵۵۰- افت، بافت، افتابه، تابه، افتاب، تباه، بها
۵۵۱- قاب، تقلب، قالب، تالاب، قتل، قلاب، بالا، باتلاق، قاتل، اتاق
۵۵۲- سکه، کلاس، کاسه، ساکن، اسکله، لانه، لکه، نهال، کلاه، کهنسال، هلاک، سالن
۵۵۳- ویرگول، گوی، گلو، یورو، ریگ، گوریل، لیگ
۵۵۴- سرنگ، سنگفرش، فرش، سنگ، شرف، سنگر، فنر، فشنگ، نفس، نرگس
۵۵۵- نشت، ستون، سرنوشت، روشن، تنور، سنتور، سوت، نشست
۵۵۶- صمیمیت، صمیمی، یتیم، تصمیم، تیم
۵۵۷- ساس، سمور، سوسمار، سوار، راسو، سماور، سمسار
۵۵۸- چاه، چابهار، چهار، بهار، چرب، ارابه، اچار، بچه
۵۵۹- مکان، یکان، کمین، امین، مکانیک، مینا
۵۶۰- شفابخش، فاش، خشاب، بخش، خفاش، شاخ، بخشش، شفا
۵۶۱- بزم، بهار، بهرام، مزه، زهرا، هزار، مزار، مبارز، مبارزه
۵۶۲- ساکت، خاکستر، خرس، کارت، سخت، سرخ، سرخک، ساخت، رخت
۵۶۳- مرکب، کویر، میکروب، بومی، کبری، کبیر، مربی
۵۶۴- ناهار، انار، مناره، نمره، ارام، ارمان، اهرام، راهنما، نامه
۵۶۵- بدن، گلوبند، گنبد، لگد، گود، بند، بلندگو، بلند، گلو
۵۶۶- نشان، جانشین، ناجی، جنین، ناشی، نشانی
۵۶۷- زوج، اواز، ازدواج، جواد، ازاد، جادو، جواز، زود
۵۶۸- ربات، تبهکار، بهتر، تابه، کتاب، رکاب، برکه، هکتار، ترکه، رتبه، برکت
۵۶۹- متعالی، ملات، تمایل، تعامل، عملیات، عیال، ملیت، مایع
۵۷۰- دست، ترس، رسید، تردستی، سرد، درس، تدریس، درست، سیرت، دیر
۵۷۱- گام، گویش، گوی، گاو، گوشی، موش، گاومیش، میگو، گوش
۵۷۲- کالباس، باک، لباس، کابل، سبک، کالا، کلاس، کاسب
۵۷۳- ارزو، دراز، زرده، دروازه، دوره، زهرا، داور، ازرده، روده
۵۷۴- پویا، پیانو، پاپ، پیپ، نوپا، پاپیون
۵۷۵- نجار، نارنج، کرج، کاج، کنج، نارنجک، ارنج، رنج
۵۷۶- تانک، پستانک، نکات، ساکن، کتان، تکان، پستان
۵۷۷- شمع، شوم، مشوق، عمق، معشوقه، شوق، معشوق، موقع، عشق، عمه
۵۷۸- پارک، پارکینگ، نگار، پنیر، گاری، گران، پیکان، پیکر
۵۷۹- گران، رویا، گریان، گونی، روانی، نیرو، ویرانگر، انگور، گاری، واگیر، ویران
۵۸۰- رسانه، نسخه، سردخانه، نرده، درنا، خنده، ساده، رنده، خانه، سرانه، خرناس، دانه، خرسند
۵۸۱- قصه، صندوقچه، قند، قوچ، نوچه، صندوق، صدقه
۵۸۲- شکار، شاهرگ، اشکار، شکارگاه، شهرک، کارگاه، شاهکار، کاهش
۵۸۳- اینک، کنیز، نیزه، کمان، زیان، هیزم، کنایه، زمانه، مکانیزه، میزان، نازک، نیاز، زمین، زمینه
۵۸۴- اندام، اباد، انجماد، ابان، دانا، بادمجان، بادام، جامد
۵۸۵- ماهی، میوه، هواپیما، پویا، پیام، پایه
۵۸۶- ماکروفر، مرور، مکار، امور، کاور، کافور، مکرر، کافر، مارک
۵۸۷- سویا، اسیا، ساقی، ناقوس، اقیانوس، ایوان، اسان
۵۸۸- شنبه، بنگاه، شانه، شبانگاه، شبانه، باشگاه، شباهنگ، انشا
۵۸۹- درمان، امرزش، دانش، دشمن، دشنام، مادر، نامزد، دراز، ارزشمند، ارزش، زمان
۵۹۰- دولت، بلند، تونل، کدوتنبل، کندو، تنبل، تولد، نوبت، تنبک
۵۹۱- کشور، کولر، پوشک، زرشکپلو، زرشک، لرزش، ورزش، پوزش، روکش، پزشک
۵۹۲- دانه، نهاد، اندوه، نانو، نهان، دهان، دهنه، هندوانه، دهانه
۵۹۳- دایی، میدان، یتیم، دینامیت، امنیت، تمدن، امید
۵۹۴- مترو، مشورت، رتیل، ترشی، لیتر، شور، ریمل، مشتری، لیموترش، لیمو
۵۹۵- خیار، ناخنگیر، نگران، رنگین، نگین، نیرنگ، گاری، رینگ، اخرین، خانگی، نارنگی
۵۹۶- یوزپلنگ، لوزی، گوزن، پونز، پلنگ، گونی
۵۹۷- نویسنده، سینه، یهود، نسیه، نوید
۵۹۸- سیار، اسرار، رسید، رادار، دریا، سردار، سردر، سرایدار، ایراد، اسیر
۵۹۹- انتن، رسانه، تهران، تنها، ستاره، ترانه، نسترن، هنرستان
۶۰۰- اسید، ساندویچ، سویا، دنیا، دیوان، سونا، سواد
۶۰۱- جداره، گردان، اهنگر، هنجار، درگاه، رانده، جهانگرد، گردنه، هجران
۶۰۲- گرما، ماهی، گیره، گمراه، گریه، گاری، گیاه، ماهیگیر
۶۰۳- زیبا، گویش، بازی، یابو، بازگو، اشوب، ابزی، بازیگوش، یواش، یوگا، بازو
۶۰۴- نمره، ماورا، ناروا، راهنما، روانه، هموار، ارمان، منها، ناهموار، ناهار، اواره
۶۰۵- استوا، پاسخ، سخاوت، ساخت، سوخت، اختاپوس، اوستا، پوست
۶۰۶- پاره، ارتش، اشتها، تراشه، تراش، اشاره، اتشپاره
۶۰۷- غالب، بالغ، لغات، تبلیغات، بلیت، لغایت، تبلیغ، اغلب، غایب
۶۰۸- شاپرک، پیکر، کاشی، پیراشکی، شاکی، پیرایش، شریک
۶۰۹- شهادت، بهداشتی، هدایت، شهاب، شیاد، شتاب، تباه، تشبیه، تیشه، دیابت، بیشه
۶۱۰- ایات، مایع، تجمع، جمعیت، اجتماعی، جامع، جماعت، اجتماع، مایعات
۶۱۱- موریانه، میهن، ویران، نیمرو، مانور، همایون، روانی، اهریمن، هموار، میوه
۶۱۲- ارایشگر، گرایش، اریا، شیار، ارایش
۶۱۳- اکنده، کاهن، دنده، اشکنه، شانه، کشنده، دانشکده، دکان، اندک، دانه، دانش
۶۱۴- بسیج، اسیا، اسیاب، اجیل، لباس، جالباسی، اسیب، ابلیس، سیلاب، بالا، سبیل
۶۱۵- تساوی، ستایش، سازش، ویزا، سویا، شاسی، سایت، اتشسوزی، زیست، سوزش، اویز
۶۱۶- لایق، قیام، رالی، قالی، اقلیم، کالری، مایل، قاری، قلمکاری، ملاک، قمار
۶۱۷- پنیر، نشریه، شیره، شهریه، ریشه، هنرپیشه، پینه
۶۱۸- گناه، پناهگاه، اگاه، اهنگ، پناه، پگاه، پهنا، نگاه
۶۱۹- مرغداری، مدیر، دماغ، دریغ، یغما، مدار، مرید
۶۲۰- دوست، درشت، فروش، دستفروش، سرود، درفش، دستور، دفتر، درست
۶۲۱- منور، مانیتور، مانتو، روایت، رویا، مترو، تومان، نیمرو، متواری، رونما، مروت
۶۲۲- مهرورزی، رموز، مرور، هیزم، روزه، روزمره، زیره
۶۲۳- نبات، بندر، داربست، بستر، سراب، دربست، دبستان، انبردست، نبرد، سرداب
۶۲۴- خوناشام، خوانا، امان، خانم، انشا، خوشنام، اخمو، خاموش
۶۲۵- قانع، عاشقانه، نقشه، اشنا، عاشق، اشعه، نقاش
۶۲۶- بلال، ویلا، والیبال، لوبیا، لیلا، البالو
۶۲۷- دستگیره، گریس، تدریس، دستی، گسترده، دستگیر، رسید
۶۲۸- دستاورد، روستا، درود، دادرس، رسوا، تردد، سودا، دستور، درست، سواد، راسو
۶۲۹- فرمانده، درمان، نرده، مناره، رنده، دهان، نهاد، رفاه، دانه، نمره، فرمان، ماده، فردا
۶۳۰- رقیق، قایقران، قایق، یراق، قناری، قرقی، قران
۶۳۱- مزار، مدارا، مردد، دامدار، دراز، امداد، ازار، مرداد، مادرزاد، داماد
۶۳۲- خاور، زانو، ارزو، زورخانه، روزنه، خزان، راهزن، خانه، خواهر، خزانه، وزنه، هزار
۶۳۳- رمان، ملات، نرمال، رالی، ترمینال، املت، تمایل، لاتین، رتیل، ملیت، لیتر
۶۳۴- اکیپ، کاپیتان، تکان، کتان، یکان، کاینات، پیکان، یکتا
۶۳۵- تانک، کادو، دکان، تکواندو، کندو، کودتا، کتان
۶۳۶- پیشرفت، فرشته، شهرت، تیره، ترشی، شیفته، رشته، تشریف، شیره، پیشرفته، تیشه، شریف
۶۳۷- کارفرما، فرار، مکرر، امرار، افکار، کفار، کافر
۶۳۸- گراز، بزرگراه، بزرگ، هرگز، گربه، برگه، هزار، رگبار، رهبر
۶۳۹- کلیسا، کلیه، گیاه، اسکله، کیسه، سیاه، هیکل، سایه، کلاس، کلاهگیس، کاسه، گیلاس
۶۴۰- هزار، بیشه، زیبا، شهربازی، شبیه، شهاب، بازی، شیراز، ارزش، زهرا
۶۴۱- ناشر، دلار، شالگردن، شاگرد، شلنگ، لنگر، انگل، گردن، شناگر، گلدان، دانش
۶۴۲- کلاس، شلیک، خشکسالی، خیال، خالی، کاشی، کلیسا، شاکی
۶۴۳- مرکب، کربن، منبر، مبارک، بانگ، ابگرمکن، رکاب، گرما، گرمکن، بانک، گمرک
۶۴۴- پرندگان، گران، پندار، ردپا، نادر، نگار، نگران، ندار
۶۴۵- اوار، غیور، روغن، روانی، روان، ایوان، نیرو، نوار، رویا، ویران، ارغوانی
۶۴۶- خارا، اراسته، خسته، سارا، اسارت، استخاره، راسته، راست، هراس، اخرت
۶۴۷- گروه، اردوگاه، اراده، روده، اواره، گوهر، اداره، هوادار، گوارا، گردو، دوره، گرده
۶۴۸- جارو، جوان، نجار، شوهر، جشنواره، شناور، شانه، جوهر، جواهر، جانور، جوانه، جهان
۶۴۹- دانش، دانا، نگاه، گناه، اهنگ، شانه، گشاد، دشنه، شاهد، دانشگاه، دانه، اگاه
۶۵۰- گلفروشی، گوشی، شریف، فوری، یورش، گوریل، فروش
۶۵۱- بیدار، ابادی، چادر، چربی، ایراد، دبیر، ابدارچی، اچار
۶۵۲- کارتن، تیرکمان، تراکم، نیمکت، امنیت، تانکر، رمانتیک، تریاک، ماتیک، تمرین
۶۵۳- پاسخ، هراس، پسرخاله، خاله، پاره، سپاه، پارس
۶۵۴- سکوت، کاهو، کوهستان، ستوان، سوهان، کوسه، کوهان، واکسن، سکته، کوتاه، واکس، کاسه
۶۵۵- استاد، تماس، ادامس، خدمت، ماست، استخدام، خادم
۶۵۶- جادو، جهاد، دانشجو، شانه، جوانه، اندوه، جهان، جوشانده، جوان، دانش، وجدان، جاده، شاهد
۶۵۷- ارزش، ریال، زاری، لیزر، لرزش، شالیزار، ازار
۶۵۸- کاوش، کشورگشا، شورش، کوشش، کاوشگر، گوارش، کاور
۶۵۹- خیال، صالح، حاصلخیز، اصیل، حاصل، خالص، خالی
۶۶۰- درنگ، بندر، گردنبند، گنبد، دربند، گردن، نبرد
۶۶۱- نگاه، نگهبانی، بنگاه، بیان، نگین، گیاه، یگانه، نهنگ، نگهبان، بیگانه، اهنگ، بینا
۶۶۲- انگور، افسر، سروان، افسونگر، گران، سنگر، سونا، فوران، سرنگ، گارسون، فانوس
۶۶۳- مانتو، ویتامین، یتیم، تومان، امنیت
۶۶۴- روده، خواهر، اندوه، رودخانه، خانه، رخنه، وردنه، نخود، خنده، دوران، درون، خاور
۶۶۵- گوشه، شوهر، گوشواره، گوهر، شاهرگ، هاشور، گروه، گوارش
۶۶۶- چابک، چلوکباب، کباب، بلوچ
۶۶۷- زیان، اهانت، تازیانه، تنها، نیاز، اینه، نیزه، نهایت، زینت، انتها، تازه
۶۶۸- گرسنه، زیره، سنگریزه، نیزه، گریه، هرگز، سرهنگ، گزینه، زرنگ، سنگر، سرنیزه
۶۶۹- انسجام، اسان، نجار، مرجان، سرما، ارمان، سرانجام، اسمان، ماجرا، ارام، ارنج
۶۷۰- بانگ، جنگلبان، بالن، جنگل، گلاب، انگل
۶۷۱- پخته، توپخانه، خانه، پناه، تنها، خاتون، پونه
۶۷۲- توری، گردو، ندرت، تدوینگر، گونی، گردن، تنور، درون، دورنگ، نوید، تندرو
۶۷۳- هوانورد، دورو، روان، روده، نارو، دوران، دوره، وارونه، ورود
۶۷۴- ارام، ناکام، اندام، انار، کماندار، مدرک، درمان، کارمند، دکان، دانا
۶۷۵- کافور، کافر، نوار، کانون، نورافکن، روان، نوکر
۶۷۶- ایست، اگاهی، اگاه، هستی، سیاه، اسیا، ایستگاه، سایه، اگهی، گیاه
۶۷۷- ترور، تروریست، توریست، سرور، روسری
۶۷۸- میله، هاکی، اسکله، کلسیم، سیاهک، کیسه، کلیه، کامل، همکلاسی، لامسه، سیاه، ماسک، هیکل
۶۷۹- شوخی، خیارشور، خراش، شرور، یواش، خاور، خارش
۶۸۰- استوا، استان، سوهان، اوستا، استوانه، تنها، ستوان، تاوان، توانا
۶۸۱- کلاف، کالا، خلافکار، کافر، خلاف
۶۸۲- سوخت، نخست، استوا، ستوان، سونا، سخاوت، تاوان، خاتون، استان، استخوان، وانت، توانا، ستون
۶۸۳- دانش، معنا، مانع، میدان، شمعدانی، دشنام، نمایش، معدن، منشی، ماشین، دشمن، شیاد
۶۸۴- پنجشنبه، جنبش، پنبه، شنبه، جهش، جنبه، پنجه
۶۸۵- دوام، مواد، دیوار، مدیر، مرید، رادیو، مروارید، دریا، امید، مادر
۶۸۶- بخار، رگبار، بانگ، ابرنگ، خراب، خبرنگار
۶۸۷- ارتش، تشریفات، ترشی، اشتی، فشار، شیار، شرافت، تشریف، شیفت
۶۸۸- پوشک، تیوپ، پوست، شکست، کشتی، سکوت، پیست، پشتی، پشتک، پیشکسوت
۶۸۹- فروش، گروه، فروشگاه، هاشور، شوهر، گوشه، گوارش، شاهرگ، گوهر، فواره، فشار
۶۹۰- چهارچوب، چاره، بهار، ابرو، روباه، چهار
۶۹۱- فروش، ظرفشویی، شوفر، یورش، شریف، رویش، فوری، ظریف
۶۹۲- استاد، دادستان، دانا، اسان، داستان، استان
۶۹۳- مهمان، مرهم، مراحم، رمان، محرمانه، نامه، مرام، مناره، نامحرم، حمام
۶۹۴- گوهر، نیروگاه، گونه، گونیا، گروه، گیره، گریه، اگهی، گونی، انگور، گواهی، واگن
۶۹۵- تابلو، موبایل، لیمو، ویلا، بلیت، ولایت، املت، تاول، البوم، اتومبیل، لوبیا
۶۹۶- ردیف، گاری، اسید، افسردگی، ادرس، فریاد، سفید، سیگار، دریا، رسید، فاسد، فردا
۶۹۷- گیره، دبیر، هرگز، برگزیده، گریه، بدهی، بزرگ، گربه، زیره، گرده، برگه، یزد
۶۹۸- اچار، بازارچه، بازار، بارز، چهار، ارابه، ابزار، ازار، چاره
۶۹۹- پیشخوان، اویشن، خویش، شیوا، پویا، پیانو، ناخوش، شوخی، شنوا، پیشوا
۷۰۰- ردیف، فروردین، فرود، درون، نیرو، فرنی، نوید، فوری

 

 

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

4 × یک =

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت