جواب و پاسخ کامل تمام مراحل بازی “مَثَل در حَجَر”

masal dar hajar
Complete Answer and Complete All Stages of the Parable of the Game

جواب های 909 مرحله بازی “مثل در حجر ۱٫۲”

۱- آش
۲- آش، دهن
۳- آب، نان
۴- حرف، تلخ
۵- چاک، بست
۶- دیر، زود
۷- آش، لواش
۸- آب، ماهی
۹- گل، بهار
۱۰- علف، سبز
۱۱- عوض، گله
۱۲- خاک، نان
۱۳- دست، صدا
۱۴- شتر، گم
۱۵- عقل، جان
۱۶- مزد، کار
۱۷- نعل، میخ
۱۸- دست، صدا
۱۹- اثر، زنده
۲۰- چاه، منار
۲۱- بار، منزل
۲۲- توبه، گرگ
۲۳- درخت، سنگ
۲۴- درخت، آتش
۲۵- کلاه، عصا
۲۶- عذر، گناه
۲۷- آش، کاسه
۲۸- آب، کره
۲۹- پول، بند
۳۰- دست، کچل
۳۱- دست، دل
۳۲- راه، کفش
۳۳- دیگ، آتش
۳۴- وسط، نصف
۳۵- پول، آش
۳۶- دست، جان، دل
۳۷- هلو، گلو
۳۸- بیکار، سر
۳۹- کاسه، آش
۴۰- شیر، جان
۴۱- کشمش، غوره
۴۲- دنبه، گریه
۴۳- بد، آخر
۴۴- آباد، خراب
۴۵- دیزی، گربه
۴۶- دم، گاو، بند
۴۷- دوغ، ترش
۴۸- شریک، رفیق
۴۹- کار، عیب
۵۰- گربه، حجله

MasalDarHajar-min javab pasokh leg nv p[v

۵۱- مرغ، پا
۵۲- دوست، دشمن
۵۳- آرزو، عیب
۵۴- مار، راست، سوراخ
۵۵- جاده، چهل
۵۶- راست، بچه
۵۷- آخور، گم
۵۸- خر، باقلا، بار
۵۹- دسته، گل، آب
۶۰- دهن، مردم
۶۱- دیده، دل
۶۲- عقل، مردم
۶۳- مرگ، مرده
۶۴- ماه، ابر، پنهان
۶۵- مرگ، شیون
۶۶- دندان، نان
۶۷- ماست، کره
۶۸- ناشی، سرنا
۶۹- مال، جان
۷۰- پا، گلیم، دراز
۷۱- پول، جان، آسان
۷۲- ابله، مفلس
۷۳- بام، برف
۷۴- خدا، عقل، پول
۷۵- دنیا، آب، خواب
۷۶- سر، پنبه
۷۷- نان، جان
۷۸- سر، کچل، یاد
۷۹- کنگر، لنگر
۸۰- آسیاب، سفید
۸۱- لگد، بخت
۸۲- پیش، خوش
۸۳- باد، باران
۸۴- آدم، چهل، وزیر
۸۵- گیر، دزد، رمال
۸۶- اندک، جمع، دریا
۸۷- ریش، بابا
۸۸- مرگ، راضی
۸۹- عالی، جیب، خالی
۹۰- جوجه، سبد
۹۱- چشم، ابرو
۹۲- آسمان، برف
۹۳- راست، اول، بعد
۹۴- راست، قسم
۹۵- دوغ، دوشاب
۹۶- ریش، قیچی، دست
۹۷- عجله، کار
۹۸- کلاغ، قهر، گردو
۹۹- دست، دندان
۱۰۰- مار، پونه، سبز
۱۰۱- نخود، آش
۱۰۲- سخن، نکته
۱۰۳- هیچ، ماست
۱۰۴- پیاز، داخل
۱۰۵- چاقو، دسته
۱۰۶- کاکا، برادر
۱۰۷- دشمن، خالی
۱۰۸- گردو، شماره
۱۰۹- خربزه، لرزش
۱۱۰- خسته، مرده
۱۱۱- دانا، نادان
۱۱۲- کیسه، خلیفه
۱۱۳- شغال، انگور
۱۱۴- ظالم، دیوار
۱۱۵- صد، تنها، همراه
۱۱۶- ماهی، آب، تازه
۱۱۷- وعده، خرمن
۱۱۸- آواز، دهل، دور
۱۱۹- کیسه، خرج
۱۲۰- هول، حلیم، دیگ
۱۲۱- دهن، شیرین
۱۲۲- جنگ، باور
۱۲۳- جنگ، حلوا
۱۲۴- دست، راست، چپ
۱۲۵- سوزن، همه
۱۲۶- موش، گربه
۱۲۷- ضرر، منفعت
۱۲۸- کم، همیشه
۱۲۹- کوزه، خنک
۱۳۰- صبر، حلوا
۱۳۱- فقیر، غنی، نگاه
۱۳۲- نوشدارو، سهراب
۱۳۳- نان، گندم، مردم
۱۳۴- شنبه، نوروز
۱۳۵- غوره، کوره
۱۳۶- داماد، عروس
۱۳۷- زبان، امان
۱۳۸- دود، کنده، بلند
۱۳۹- سیلی، نقد، نسیه
۱۴۰- زرگر، آهنگر
۱۴۱- خانه، ظالم
۱۴۲- عروس، شلخته
۱۴۳- کباب، پخته
۱۴۴- گربه، تنبل، موش
۱۴۵- معما، آسان
۱۴۶- موش، گربه، خراب
۱۴۷- نیکی، پرسش
۱۴۸- خانه، جهان
۱۴۹- آب، گذشته
۱۵۰- خرس، کفتار
۱۵۱- بیل، باغچه
۱۵۲- بادمجان، آفت
۱۵۳- پیاده، راه
۱۵۴- همسایه، آش
۱۵۵- عفو، انتقام
۱۵۶- کور، چشم، بینا
۱۵۷- در، پاشنه
۱۵۸- عالم، آدم، مشکل
۱۵۹- بازار، آشفته
۱۶۰- آبکش، کفگیر
۱۶۱- سهره، بلبل
۱۶۲- گربه، گوشت، بو
۱۶۳- سنگ، گنجشک
۱۶۴- طمع، اشتباه
۱۶۵- گرگ، گوسفند
۱۶۶- دست، آستین
۱۶۷- جلو، جارو، همسایه
۱۶۸- زبون، مار، سوراخ
۱۶۹- شنونده، عاقل
۱۷۰- لنگه، کفش، نعمت
۱۷۱- چراغ، سوراخ، بیرون
۱۷۲- کوزه، برون
۱۷۳- آسمان، ستاره
۱۷۴- جوینده، یابنده
۱۷۵- دست، خالی، سر
۱۷۶- تخم، کاهدان
۱۷۷- آسیاب، نوبت
۱۷۸- آتش، خشک، تر
۱۷۹- خاله، ریش
۱۸۰- همسایه، برادر
۱۸۱- پیراهن، عروسی، منار
۱۸۲- دراز، قلندر، بیدار
۱۸۳- علف، دهان، شیرین
۱۸۴- انگشت، برابر
۱۸۵- سرکه، نقد، نسیه
۱۸۶- مشت، خروار
۱۸۷- علاج، واقعه، وقوع
۱۸۸- پاره، وصله
۱۸۹- دیوار، گوش
۱۹۰- لگد، ناراحت
۱۹۱- سنگ، در، بسته
۱۹۲- تار، عنکبوت
۱۹۳- مرگ، دریا، سراب
۱۹۴- حرکت، خدا، برکت
۱۹۵- انار، بیمار
۱۹۶- گوشت، چغندر
۱۹۷- کشتی، ناخدا
۱۹۸- کار، بالین
۱۹۹- کفش، پاره، کلاه
۲۰۰- سر، گاو، خمره، گیر
۲۰۱- سگ، استخوان، خر
۲۰۲- جامه، دندان
۲۰۳- انگشت، برابر
۲۰۴- میوه، چغندر، سلطان
۲۰۵- زندان، دوست
۲۰۶- زنده، مرده
۲۰۷- استخوان، بار
۲۰۸- دود، روزنه، پیدا
۲۰۹- گاو، گوسفند
۲۱۰- سوراخ، سوزن، دروازه
۲۱۱- صواب، کباب
۲۱۲- مکتب، جمعه
۲۱۳- جوجه، آخر، پائیز
۲۱۴- دل، سفره، آدم، باز
۲۱۵- چوب، گربه، فرار
۲۱۶- دریغ، پارسال
۲۱۷- حسود، هرگز
۲۱۸- ثابت، ارث، میراث
۲۱۹- دست، بسیار، برکت، کم
۲۲۰- موش، سوراخ، جارو
۲۲۱- باریک، روشن، تاریک
۲۲۲- نردبان، آسمان
۲۲۳- پوست، گردو
۲۲۴- آدم، همیشه، سالم
۲۲۵- دشمن، حقیر، بیچاره
۲۲۶- چهل، تنبور، استاد
۲۲۷- کوزه، خالی، بام
۲۲۸- پریشان، سالم
۲۲۹- لنگه، بیابان
۲۳۰- افتاده، خرما
۲۳۱- سنگ، بزرگ، علامت
۲۳۲- دست، شکسته، وبال
۲۳۳- سرکه، مفت، عسل
۲۳۴- درد، دستمال
۲۳۵- دست، چوب، گربه، حساب، کار
۲۳۶- تنبل، کدبانو
۲۳۷- چاه، مقنی، نان
۲۳۸- گوسفند، قصاب
۲۳۹- هفت، کور، شوهر
۲۴۰- طعمه، انجیر
۲۴۱- گوشت، ناخن
۲۴۲- گرسنه، خواب، سنگک
۲۴۳- دعوا، حلوا، خیر
۲۴۴- خانه، مهمان
۲۴۵- کلاه، کچل، گشاد
۲۴۶- رسوا، جماعت
۲۴۷- قاضی، خوشحال
۲۴۸- گل، سبزه، آراسته
۲۴۹- زبان، شمشیر
۲۵۰- انگور، شغال
۲۵۱- آتش، معرکه
۲۵۲- سیلی، صورت، سرخ
۲۵۳- اسب، دونده، زیاد
۲۵۴- سر، گریه، مرده
۲۵۵- آدم، دانا، مشت
۲۵۶- استخوان، زخم
۲۵۷- بالا، پائین، هزار، چرخ
۲۵۸- گرسنه، نقره، شلغم
۲۵۹- پاسبان، چراغ
۲۶۰- روزگار، انسان
۲۶۱- پشت، ناخن، انگشت
۲۶۲- محکم، همسایه، دزد
۲۶۳- چغندر، دوست
۲۶۴- عقرب، مار، پناه
۲۶۵- زمستان، زغال
۲۶۶- نو، بازار، کهنه
۲۶۷- گوساله، گاو، آب
۲۶۸- همسایه، گرسنه
۲۶۹- طبیب، رنجور
۲۷۰- آلبالو، گیلاس
۲۷۱- پیاده، گرسنه
۲۷۲- فواره، بلند، سرنگون
۲۷۳- کاسه، پیشانی
۲۷۴- نون، آب، کجا
۲۷۵- مرد، تازه، اول
۲۷۶- دست، هندوانه
۲۷۷- شاگرد، سرد، گرم
۲۷۸- شتر، گم
۲۷۹- خدا، نر
۲۸۰- چاه، همیشه، ته
۲۸۱- شتر، گردن، دراز
۲۸۲- خوردن، لبسیدن
۲۸۳- شاه، ماه، درد
۲۸۴- خدا، چیز، بنده
۲۸۵- مردم، زمانه
۲۸۶- چیز، خوار، کار
۲۸۷- مهتاب، نرخ، ماست
۲۸۸- کار، خیر، حاجت، هیچ
۲۸۹- آب، سرچشمه
۲۹۰- عشق، هزار، فرسنگ
۲۹۱- بچه، زنگوله
۲۹۲- مفت، صرافی
۲۹۳- صد، کفن، دزد
۲۹۴- جواب، های
۲۹۵- عباسی، رقاصی
۲۹۶- آب، سربالا، ابوعطا
۲۹۷- رقاص، نقاره
۲۹۸- آفتاب، سیاه
۲۹۹- خواجه، چند، بچه
۳۰۰- آب، شناگر
۳۰۱- زن، شوهر، جنگ، باور
۳۰۲- زبان، گوشت، طرف
۳۰۳- دزد، رمال
۳۰۴- خر، نقل، نبات
۳۰۵- همسایه، دزد
۳۰۶- خر، جو، کاه
۳۰۷- مهره، مار
۳۰۸- زکات، دانه، پنبه
۳۰۹- آستین، نو، پلو
۳۱۰- خر، علف، گردن
۳۱۱- خدا، نجار
۳۱۲- پشت، شیشه
۳۱۳- زیر، نیم
۳۱۴- مرده، شور، گریه
۳۱۵- قربون، بند، پول
۳۱۶- شغال، چنین، گیر
۳۱۷- کلاغ، شکم، سیر
۳۱۸- کاه، کالا، غاز، بالا
۳۱۹- عسل، باغ، غوره
۳۲۰- گدا، کاهل، تقصیر
۳۲۱- تخم، شتر
۳۲۲- چوب، خدا، صدا، دوا
۳۲۳- عجب، مرد
۳۲۴- کوچه، خانه
۳۲۵- دانه، گندم
۳۲۶- اطلس، کنگر
۳۲۷- دادن، گرفتن
۳۲۸- مرگ، اشتها
۳۲۹- گردی، گردو
۳۳۰- کدبانو، خاک، زانو
۳۳۱- دنیا، دار
۳۳۲- خانه، مسجد، حرام
۳۳۳- ماست، کاسه، زیر
۳۳۴- پول، کوزه، آب
۳۳۵- اجاره، خوش
۳۳۶- تعارف، مبلغ
۳۳۷- مال، هزار
۳۳۸- ارزان، انبان
۳۳۹- دزد، صاحب
۳۴۰- دیگ، آتش
۳۴۱- حموم، خرابه، چهل
۳۴۲- کسی، معجزه
۳۴۳- اسب، نسل
۳۴۴- خر، پیاده
۳۴۵- خروار، مثقال
۳۴۶- عاق، عوق
۳۴۷- صبر، کوتاه، خدا
۳۴۸- خانه، کس، حرف
۳۴۹- نان، حرف، چرا
۳۵۰- همان، کیلو
۳۵۱- نان، فرمان
۳۵۲- خیک، بزرگ، خوب
۳۵۳- مرگ، همسایه
۳۵۴- مرگ، بیمار
۳۵۵- غوره، مویز
۳۵۶- حکیم، ادب
۳۵۷- نسیم، دزد
۳۵۸- سیخ، کباب
۳۵۹- فکر، خر، ننه
۳۶۰- تنبان، زن، دوم
۳۶۱- عزیز، ذلیل
۳۶۲- چاقو، دسته
۳۶۳- کوزه، روز، سرد
۳۶۴- گاو، شیر
۳۶۵- دیوار، حاشا
۳۶۶- شتر، آشفته
۳۶۷- وسمه، وصله
۳۶۸- طبیب، دوا
۳۶۹- زمین، آسمان
۳۷۰- چهل، الاغ
۳۷۱- خوار، عزیز
۳۷۲- دعوا، نرخ
۳۷۳- عدو، سبب، خیر
۳۷۴- خاله، بچه، قربون
۳۷۵- روغن، خشک
۳۷۶- شعر، قافیه
۳۷۷- پوست، خربزه
۳۷۸- خراب، چوب، مو
۳۷۹- حلاجی، پنبه
۳۸۰- گوشت، طاقچه
۳۸۱- آفتابه، دست، شام
۳۸۲- طشت، طلا
۳۸۳- خرس، کفتار
۳۸۴- غنی، محتاج
۳۸۵- زن، اما، هیچ
۳۸۶- ده، کدخدا
۳۸۷- قاضی، بازی
۳۸۸- دنیا، پاشنه
۳۸۹- کوتاه، خرما
۳۹۰- عقد، آسمان
۳۹۱- علم، قلم
۳۹۲- چاق، هار
۳۹۳- سوراخ، دعا
۳۹۴- قسمت، خروس
۳۹۵- گوشت، منت، قصاب
۳۹۶- مادر، دایه، دامن
۳۹۷- گربه، حبس، پنجه
۳۹۸- کاشکی، سبز
۳۹۹- فقیر، جهنم
۴۰۰- خر، صاحب، زر
۴۰۱- زعفران، زیاد، خر
۴۰۲- عالم، زنبور
۴۰۳- مور، طوفان
۴۰۴- آشپز، آش، نمک
۴۰۵- دعوا، لحاف، ملا
۴۰۶- بدهکار، طلبکار
۴۰۷- سوزن، مردم
۴۰۸- مشک، پرهیز
۴۰۹- خالی، پر
۴۱۰- سر، معرکه
۴۱۱- خدا، آدم، گدا، عزا
۴۱۲- مردم، نان
۴۱۳- معامله، مشک
۴۱۴- آرد، الک
۴۱۵- دزد، بز
۴۱۶- فکر، نان، خربزه
۴۱۷- همان، عوض
۴۱۸- خدا، خرما
۴۱۹- لیلی، کم، خیلی
۴۲۰- دست، پس، پا، پیش
۴۲۱- روده، راست
۴۲۲- مار، کجا، کج، لونه
۴۲۳- عزیز، دور، کور
۴۲۴- سگ، جارو
۴۲۵- گزیده، ریسمان، سیاه
۴۲۶- کاهل، آب، خمره
۴۲۷- گوشت، بالا
۴۲۸- تف، بالا، ریش
۴۲۹- دزد، مرد
۴۳۰- آدم، زنده، زندگی
۴۳۱- گاو، پیشانی
۴۳۲- شتر، سواری
۴۳۳- چوب، پیاز، پول
۴۳۴- عاقل، گوشت، بادمجان
۴۳۵- نون، شکم، مرد
۴۳۶- تنگی، دلتنگی
۴۳۷- عروس، زمین
۴۳۸- هنوز، باد
۴۳۹- سگ، پاچه
۴۴۰- بریده، سخن
۴۴۱- نون، پیاز
۴۴۲- لیلی، چشم، مجنون
۴۴۳- نون، زبون
۴۴۴- خر، چاله
۴۴۵- مهمون، روز
۴۴۶- آدم، گدا، ادا
۴۴۷- گوشت، بغل، گاو
۴۴۸- ناشی، کاهدون
۴۴۹- آخور، مرده، گور
۴۵۰- خاله، دیزی
۴۵۱- گنجشک، نیم
۴۵۲- ناز، عروس
۴۵۳- گفته، غلام
۴۵۴- مرده، زنده، ننگ
۴۵۵- دندان، اسب، پیشکشی
۴۵۶- خسته، صاحب
۴۵۷- خربزه، هندوانه
۴۵۸- قاشق، آش، بیل
۴۵۹- رخت، جاری، طشت
۴۶۰- سیب، سرخ
۴۶۱- گریه، آخر، خنده
۴۶۲- سیر، دنبال
۴۶۳- شغال، صبح، شب
۴۶۴- حاکم، خون، دیه
۴۶۵- گرسنه، ارزن، خواب
۴۶۶- گوساله، بسته
۴۶۷- نی، زن، حصبه
۴۶۸- شتر، خر، ایستاده
۴۶۹- شاخ، آسمان
۴۷۰- شاه، شیخ
۴۷۱- مهمان، یکی، گاو
۴۷۲- کلاغ، لونه، قارقار
۴۷۳- سگ، خانه
۴۷۴- خربزه، شیرین
۴۷۵- گریه، خوش، خنده، چشم
۴۷۶- سگ، نمک، شناس، آدم
۴۷۷- قدیم، اسب، زین
۴۷۸- آدم، بد، حساب
۴۷۹- پول، باد، چند، چون
۴۸۰- هنوز، شیر
۴۸۱- طمع، زیاد، مایه
۴۸۲- قاچ، زین، اسب
۴۸۳- پشت، مشت
۴۸۴- دست، تلخ
۴۸۵- خدا، بنده، بد، خوب
۴۸۶- تغییر، قضا
۴۸۷- آئینه، محتاج، خاکستر
۴۸۸- قسم، باور
۴۸۹- دولت، مست
۴۹۰- شنا، بلد، زیر
۴۹۱- مادر، مرده، شیون
۴۹۲- گفته، نیم، کردار
۴۹۳- قافله، حشر
۴۹۴- گذر، پوست
۴۹۵- کرم، درخت، خود
۴۹۶- هیچ، داماد، خوشگل
۴۹۷- راه، سراغ، کدخدا
۴۹۸- حق، انگشت، فاصله
۴۹۹- قرض، رسید، قیمه
۵۰۰- جهاز، ناز
۵۰۱- عاشق، پول، شبدر
۵۰۲- تب، تند، زود
۵۰۳- شغال، ترسو، انگور
۵۰۴- گربه، خدا، موش
۵۰۵- چک، چونه، عروس، خونه
۵۰۶- شپش، سه، قاب، بازی
۵۰۷- مهمان، خانه
۵۰۸- چهل، سال، شب، جمعه
۵۰۹- مرغ، همسایه، هیز
۵۱۰- خیانت، حساب
۵۱۱- دنیا، آزمایش، آسایش
۵۱۲- شغال، قهر، منفعت
۵۱۳- نوکر، جیره، تاج
۵۱۴- سنگ، کوچک، بزرگ
۵۱۵- زردآلو، هسته
۵۱۶- دیگ، چغندر
۵۱۷- آخر، شاه، کاه
۵۱۸- بادیه، مس
۵۱۹- روغن، چراغ، وقف
۵۲۰- معامله، غصه
۵۲۱- شمع، چراغ، نفت
۵۲۲- هزار، وعده، وفا
۵۲۳- شلوار، بند
۵۲۴- مبارک، خوشگل، آبله
۵۲۵- حساب، محاسبه
۵۲۶- لگد، گور، حاتم
۵۲۷- هزار، ماهی
۵۲۸- فیل، فنجان
۵۲۹- دعا، خانه
۵۳۰- آفتابه، خرج
۵۳۱- شکم، صابون
۵۳۲- پارو، بالا
۵۳۳- آب، تکان
۵۳۴- دایه، مادر
۵۳۵- دست، گریبان
۵۳۶- میخ، سنگ
۵۳۷- عرب، عجم، بند
۵۳۸- هوس، همین
۵۳۹- رگ، غیرت
۵۴۰- آهن، کهنه، حلوا
۵۴۱- بخت، عروس، حجله
۵۴۲- دیر، گل
۵۴۳- مگس، سیمرغ
۵۴۴- خانه، خراب
۵۴۵- دزد، دانا، چراغ
۵۴۶- پشت، مشت
۵۴۷- عادت، موجب، مرض
۵۴۸- خرد، کار، بخت
۵۴۹- یکسان، حال، دوران
۵۵۰- آسمان، زمین
۵۵۱- دمار، روزگار
۵۵۲- آسمان، ریسمان
۵۵۳- کمرو، همیشه، پس، معرکه
۵۵۴- ماست، سفید، سیاه
۵۵۵- فروش، گندم
۵۵۶- نگاه، سرمایه، همسایه
۵۵۷- خدا، درد، اندازه، طاقت
۵۵۸- استاد، شاگرد
۵۵۹- سیر، پیاز، نقل
۵۶۰- پاک، زبان، باک
۵۶۱- پول، کیسه
۵۶۲- رفیق، راه
۵۶۳- زمانه، نکو، پند
۵۶۴- پشت، بوته
۵۶۵- پالوده، دندان
۵۶۶- دم، شتر، زمین
۵۶۷- سال، ماه، صبر
۵۶۸- سر، سفره، نان
۵۶۹- توانا، دانا
۵۷۰- سوار، شیطان
۵۷۱- کاسه، کوزه
۵۷۲- تیر، ترکش
۵۷۳- تنور، گرم، باید، نان
۵۷۴- تازه، دوران
۵۷۵- صلاح، مملکت، خویش
۵۷۶- قناعت، مرد
۵۷۷- تخم، زرده
۵۷۸- کار، دنیا
۵۷۹- سیمرغ، کیمیا
۵۸۰- علم، چشم، نور
۵۸۱- کوزه، تشنه
۵۸۲- حرف، آخر، اول
۵۸۳- خدا، چشم، چاه
۵۸۴- ریش، بابا
۵۸۵- سخن، دوست
۵۸۶- شعر، قافیه
۵۸۷- لب، هزار، خنده
۵۸۸- دنده، قضا
۵۸۹- صاحب، سخن، ذوق
۵۹۰- ضرر، کجا، منفعت
۵۹۱- باج، سبیل
۵۹۲- داخل، آدم
۵۹۳- معده، آب
۵۹۴- زشت، خشت
۵۹۵- شمع، پروانه، پروا
۵۹۶- نان، آجر
۵۹۷- اندیشه، گفتار
۵۹۸- بخت، اسب، طویله
۵۹۹- دندان، گرد
۶۰۰- آب، هاون
۶۰۱- خرس، غنیمت
۶۰۲- بچه، قهر
۶۰۳- خنجر، پشت
۶۰۴- انگشت، دهان
۶۰۵- چاه، ریسمان
۶۰۶- قناعت، بضاعت
۶۰۷- ضرب، شست
۶۰۸- گاو، ناله، چرخ
۶۰۹- ریشه، آب، امید
۶۱۰- استاد، پدر
۶۱۱- زبان، جگر
۶۱۲- جان، امید
۶۱۳- سبیل، دود
۶۱۴- چراغ، گزیده، کالا
۶۱۵- خانه، دوش
۶۱۶- بام، پایین
۶۱۷- چراغ، تاریک
۶۱۸- پنبه، گوش، بیرون
۶۱۹- سر، کلاه، بسیار
۶۲۰- آب، آتش
۶۲۱- دست، پنجه، نرم
۶۲۲- فرصت، غنیمت، دست
۶۲۳- کوه، آدم
۶۲۴- فال، تماشا
۶۲۵- دروغگو، آتش، باور
۶۲۶- مرد، سخن، عیب، نهفته
۶۲۷- خود، کوچه، چپ
۶۲۸- کار، امروز، فردا
۶۲۹- عروس، هزار، داماد
۶۳۰- شال، کلاه
۶۳۱- دست، درد، عروس
۶۳۲- دنبال، نخود، سیاه
۶۳۳- باز، جاده، دراز
۶۳۴- بسیار، سفر، پخته
۶۳۵- زر، خالص، محک
۶۳۶- الم، شنگه
۶۳۷- دنده، چپ
۶۳۸- دوست، دشمن، شکایت
۶۳۹- تنبان، خراب
۶۴۰- عاشق، فارغ
۶۴۱- علت، عادت
۶۴۲- چشم، غیب
۶۴۳- زحمت، وسمه، کور
۶۴۴- کچل، منت، دلاک
۶۴۵- دوست، نیکو
۶۴۶- شمشیر، جنگ
۶۴۷- دشنام، دعا
۶۴۸- مرغ، شغال
۶۴۹- آب، مراد
۶۵۰- کچل، اردو، نصف
۶۵۱- حاشیه، گشاد
۶۵۲- گوساله، روزگار
۶۵۳- افسوس، اندوه
۶۵۴- کلاغ، چهل
۶۵۵- کلاه، گشاد
۶۵۶- باج، شغال
۶۵۷- دست، عصا
۶۵۸- رسوا، عاقبت
۶۵۹- سرد، گرم، روزگار
۶۶۰- چوب، آستین
۶۶۱- خیال، شاخ، شکسته
۶۶۲- مشورت، هزار، راز
۶۶۳- نام، بلند، بام
۶۶۴- آدم، تشنه، چشمه
۶۶۵- شغال، تغار
۶۶۶- شکسته، آب
۶۶۷- مال، آسایش، گرد
۶۶۸- دماغ، فیل
۶۶۹- خط، نشان
۶۷۰- بلا، بیم
۶۷۱- مرغ، بیخ، زرد
۶۷۲- جوش، خشک
۶۷۳- هزار، کلاغ، سنگ
۶۷۴- قفس، مرغ، بستان
۶۷۵- زبر، زرنگ
۶۷۶- قدر، عافیت
۶۷۷- هرگز، آب، بلند
۶۷۸- دست، پاچه
۶۷۹- فردا، روز
۶۸۰- ذره، حساب
۶۸۱- دست، دامن
۶۸۲- عشق، مشک، پنهان
۶۸۳- سود، دیوانه، پند
۶۸۴- مثل، آتش
۶۸۵- دماغ، خاک
۶۸۶- پاداش، سنگ
۶۸۷- دشمن، نادان
۶۸۸- ستم، عدل، داد
۶۸۹- عمو، یادگار، بیدار
۶۹۰- تهی، آسوده
۶۹۱- آتش، پشت، دست
۶۹۲- آفتاب، تنبل
۶۹۳- جنگ، اول، صلح
۶۹۴- مروت، مدارا
۶۹۵- زبان، سرخ، سبز، باد
۶۹۶- گرم، بیرون
۶۹۷- مثنوی، کاغذ
۶۹۸- تیشه، ریشه
۶۹۹- حیا، آبرو، قورت
۷۰۰- پاکیزه، جامه، پاک
۷۰۱- صبح، بلند
۷۰۲- انجام، کار
۷۰۳- نفس، تازه
۷۰۴- مو، کم، چنین، چنان
۷۰۵- پهنا، حساب
۷۰۶- طلا، باک، خاک
۷۰۷- نان، گندم، شکم
۷۰۸- تخم، زمین، سود
۷۰۹- کاسه، آسمان
۷۱۰- آب، زیر، کاه
۷۱۱- گربه، سیاه، باران
۷۱۲- چشم، نازک
۷۱۳- دزد، پادشاه
۷۱۴- کله، گنجشک
۷۱۵- دیر، شیر
۷۱۶- کرسی، حرف
۷۱۷- خرس، ترس
۷۱۸- چاله، چاه
۷۱۹- چوب، چرخ
۷۲۰- مار، آستین
۷۲۱- زهر، چشم
۷۲۲- ناخن، خشک
۷۲۳- آینه، محفل
۷۲۴- در، پنجره
۷۲۵- زاغ، سیاه، چوب
۷۲۶- قبر، آقا، آجر
۷۲۷- آویزه، گوش
۷۲۸- خویش، درویش
۷۲۹- سکوت، علامت
۷۳۰- سبو، پیمانه
۷۳۱- ظاهر، باطن
۷۳۲- ریش، سبیل، پیوند
۷۳۳- قضا، طبیب، ابله
۷۳۴- دهان، سرازیر
۷۳۵- آدم، سلیقه
۷۳۶- آه، بساط
۷۳۷- شجاعت، کردار، گفتار
۷۳۸- خوش، گلو، پایین
۷۳۹- سبیل، چرب
۷۴۰- آتش، خاکستر
۷۴۱- حیله، بهانه، بسیار
۷۴۲- دل، دماغ
۷۴۳- طرب، طلب
۷۴۴- مجلس، تمام، آخر
۷۴۵- شیر، بازی
۷۴۶- سوراخ، زنبور
۷۴۷- دریغ، دور، بسیار
۷۴۸- آرزو، گور
۷۴۹- آفتاب، طرف
۷۵۰- نان، دهان، آدم
۷۵۱- زخم، شمشیر
۷۵۲- قصاص، جنایت
۷۵۳- آه، ناله، سودا
۷۵۴- عسل، نیش
۷۵۵- دست، دندان
۷۵۶- کار، آتش، پاره
۷۵۷- سفید، روز، سیاه
۷۵۸- آبرو، گلو
۷۵۹- بلد، راحت، جان
۷۶۰- قصه، طوطی
۷۶۱- حیف، آواز
۷۶۲- خروس، محل
۷۶۳- داغ، دل، تازه
۷۶۴- صاف، پوست
۷۶۵- نخود، زرد
۷۶۶- قدر، همت، خانه
۷۶۷- سنگ، آسمان، کار
۷۶۸- عقل، سال
۷۶۹- گاو، مرد، کهن
۷۷۰- خواب، هفت، سال
۷۷۱- درد، درمان
۷۷۲- کار، حضرت
۷۷۳- دست، دامان
۷۷۴- آتش، بازی
۷۷۵- دزد، گرسنه
۷۷۶- تیمم، باطل
۷۷۷- آفتاب، غروب
۷۷۸- قدر، نان، گرسنه
۷۷۹- تخم، بانگ
۷۸۰- بچه، طوطی
۷۸۱- بخت، دولت
۷۸۲- جان، سیر
۷۸۳- کرشمه، کار
۷۸۴- پول، زیاد، خانه، زشت
۷۸۵- آهسته، پیوسته
۷۸۶- کوسه، ریش
۷۸۷- بلا، شب، میان
۷۸۸- صد، جوان
۷۸۹- شیطان، پیاده
۷۹۰- رویه، آستر
۷۹۱- آسمان، زمین
۷۹۲- منزل، رفتار
۷۹۳- آسمان، ریسمان
۷۹۴- ادب، مرد، زر
۷۹۵- روزگار، سیاه
۷۹۶- فردا، فکر
۷۹۷- گوشه، کنایه
۷۹۸- دکان، تخته
۷۹۹- تیشه، بند
۸۰۰- سر، سالم، گور
۸۰۱- کار، دست، سود
۸۰۲- همه، تنها
۸۰۳- ارزن، پهن
۸۰۴- سر، زیاد
۸۰۵- باده، شیرین، تلخ
۸۰۶- عیان، حاجت، بیان
۸۰۷- دندان، طمع
۸۰۸- مرده، شیون
۸۰۹- پیاله، مست
۸۱۰- انجیر، زنجیر
۸۱۱- دل، قلوه
۸۱۲- مار، خط، خال
۸۱۳- زیر، بال
۸۱۴- حرف، خود، کرسی
۸۱۵- برهنه، پالان
۸۱۶- سیم، سفید، روز
۸۱۷- لقمه، پشت، دهان
۸۱۸- قیمت، منت
۸۱۹- گدا، طمع، فرزند، کور
۸۲۰- درد، درمان
۸۲۱- آدم، گرسنه، سنگ
۸۲۲- خاله، چاله
۸۲۳- حرف، ادب
۸۲۴- خدا، راست، چپ، محتاج
۸۲۵- صدا، دیوار
۸۲۶- حرف، حساب
۸۲۷- حسود، جهان، گلستان
۸۲۸- خون، شیشه
۸۲۹- سخن، همان
۸۳۰- غربال، حوض
۸۳۱- جمعه، آدینه
۸۳۲- کلمه، مادر، عروس
۸۳۳- دندان، جگر
۸۳۴- دود، چراغ
۸۳۵- استخوان، خرد
۸۳۶- زر، پولاد، نرم
۸۳۷- لایق، زعفران
۸۳۸- سینه، سپر
۸۳۹- قبر، مفت، پیدا
۸۴۰- داغ، باطل، پیشانی
۸۴۱- ریش، گرو
۸۴۲- حمام، تعارف
۸۴۳- دهان، شیر
۸۴۴- مثل، سیر، سرکه
۸۴۵- شاه، نقاره
۸۴۶- هزار، سودا
۸۴۷- نان، همه، پنیر
۸۴۸- کج، راست
۸۴۹- مال، دنیا
۸۵۰- پشت، دست، داغ
۸۵۱- آلوده، پاکیزه
۸۵۲- پیشه، همیشه
۸۵۳- گوشت، گردن
۸۵۴- بچه، عزیز، تربیت
۸۵۵- کور، بازار، کچل
۸۵۶- خود، تدبیر
۸۵۷- معشوق، روی، زیور
۸۵۸- کباب، طغیان، آتش
۸۵۹- تاریک، باریک
۸۶۰- عقل، مردم
۸۶۱- نان، نرخ، روز
۸۶۲- دست، سیاه، سفید
۸۶۳- آخور، بند
۸۶۴- بحر، اندیشه، طوفان
۸۶۵- قافیه، تنگ
۸۶۶- کبک، برف
۸۶۷- پشت، کوه
۸۶۸- حاشا، باز
۸۶۹- رخش، تن، رستم
۸۷۰- دریا، دهان، سگ، پلید
۸۷۱- خوب، کاسه، چوب
۸۷۲- رشته، پنبه
۸۷۳- عقل، دولت، قرین
۸۷۴- فربه، راه، گوش
۸۷۵- وجب، روغن
۸۷۶- گرگ، باران
۸۷۷- تیر، نشان
۸۷۸- قوطی، هیچ
۸۷۹- بوسه، پیغام، آب
۸۸۰- دامن، کمر
۸۸۱- کلاه، قاضی
۸۸۲- سنگ، لنگ
۸۸۳- دامن، دولت، زور
۸۸۴- آواز، رزق، گدا
۸۸۵- مردم، سوار
۸۸۶- چانه، گرم
۸۸۷- سیاست، پدر، مادر
۸۸۸- معرکه، لعنت
۸۸۹- سر، کلاه
۸۹۰- آهن، سرد
۸۹۱- گل، خار
۸۹۲- قبا، قامت
۸۹۳- غیر، تسلیم، رضا
۸۹۴- آتش، قبر
۸۹۵- قضا، صفرا
۸۹۶- آهن، گرم
۸۹۷- دل، دیده
۸۹۸- اتفاق، جهان
۸۹۹- اشک، تمساح
۹۰۰- گوی، میدان
۹۰۱- پیر، رنگین
۹۰۲- ریش، دراز، دلیل
۹۰۳- ستاره، سهیل
۹۰۴- نمک، زخم
۹۰۵- اهل، کار، سهل
۹۰۶- باریک، تاریک، دراز
۹۰۷- حیات، افعی
۹۰۸- آب، جوی، باز
۹۰۹- خصم، دلیر

 

 

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

18 − 1 =

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت