آموزش سئو : نیاز به سئو چقدر است؟

سئو و نحوه بالا رفتن در گوگل
رﺗﺒﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ ارﺗﻘﺎ دﻫﻴﺪ!

مقدمه سئو

 

ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي وب ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و در آن ﻛﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﻳﻜﻲ ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را در وﺑﻼگ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ، ﻳﻜﻲ اﻳﻤﻴﻞ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺪ و ﻣﻲﮔﻴﺮد .دﻳﮕﺮي ﻛﺘﺎب ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و آن ﻳﻜﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺮوژه اش اﺳﺖ . ﻳﻜﻲ ﺧﺒﺮﻫﺎ را پیگیری ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻳﻜﻲ ﻫﻢ ﺑﺪون ﻫﺪف ﺧﺎﺻﻲ وبﮔﺮدي ﻧﻤﻮده، وﻗﺖ ﻣﻲﮔﺬراﻧﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻛﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻴﺪ .ﻣﻲداﻧﻢ ﻛﻪ از ﻛﺎر ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻳﻌﻨﻲ داﻧﻠﻮد ﻓﻴﻠﻢ، آﻫﻨﮓ و ﻧﺮم‌اﻓﺰار ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮده ﻧﺸﺪ ! در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد، ﺳﺮزدن ﺑﻪ اﺑﺰار ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﻪوﻳﮋه ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮي ﻋﻤﺪه ﻛﺎرﺑﺮان وب ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .روﻳﻜﺮد و ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎري در روﻧﻖ دادن ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺎم ﮔﻮﮔﻞ و ﻳﺎﻫﻮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﻳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﻲ در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﺷﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ .

 

کلاس آموزش سئو حرفه ای از ابتدا [جلسه اول]

 

جایگاه موتور جستجو

 

ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروازه ورود ﺑﻪ وب ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻛﺪام ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺪﻳﺮان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ درﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر در رﺗﺒﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼشند ﺗﺎ راﻫﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن رﺗﺒﻪﻫﺎ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ . اﮔﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺗﺒﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻛﺎر ﺳﺎدهاي ﺑﺎﺷﺪ، اﻫﻤﻴﺖ رﺗﺒﻪي ﺑﺎﻻ از دﺳﺖ ﻣﻲرود، زﻳﺮا ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ .آﻳﺎ در ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮي ﻫﻤﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اول ﺷﻮﻧﺪ؟ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ !ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اول ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺲ ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪي ﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ. ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺎر ﺳﺎدهاي ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ، داﻧﺶ و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻴﺎز دارد .اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﻼش ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﺑﻬﺘﺮ در آنﻫﺎ، ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻧﻮﻳﻨﻲ را رﻗﻢ زده اﺳﺖ .ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرﺑﺮان ﺳﺎﻳﺖ، ﺳﺌﻮ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.

ثبت دامنه ارزان و خدمات ایمیل وب سایت

 

SEO-Basics-Getting-Started-with-Search-Engine-Optimization-for-Absolute-Beginners
SEO-Basics-Getting-Started-with-Search-Engine-Optimization-for-Absolute-Beginners

نیاز به سئو چقدر است؟


ﺳﺌﻮ، ﺗﺨﺼﺼﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﻧﻼﻳﻦ اﺳﺖ .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺌﻮ و اﻫﻤﻴﺖ آن ﺗﺎ آنﺟﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻬﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮدرآﻣﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ وﻳﮋه دارد .دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ آن ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ : ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ و ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﻤﻮاره راهﮔﺸﺎي آﻧﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ. در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮدي رﺗﺒﻪﻫﺎ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺷﻤﺎر ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ام. ﻫﻴﺠﺎن و اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺪن رﺗﺒﻪﻫﺎ را ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم .ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده ام و ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮرده ﺷﺪه ام، اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪام. اﻳﻨﻚ ﻫﻤﻪ آن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ .

 

وب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .روﻳﺪادﻫﺎي ﺗﺎزهاي در آن ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻪ ﻫﻴﺠﺎن اﻧﮕﻴﺰﻧﺪ !در ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﻲ از ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﺮ وب ﺣﻜﻢﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺒﺎب وب ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻨﻮع دﻳﮕﺮي را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﻛﺎﻧﻮن 2.0 ﺗﺮﻛﻴﺪه اﺳﺖ .وب ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .وﺑﻼگ و وﺑﻼگﻧﻮﻳﺴﻲ وارد ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﺑﺮان در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻨﻚ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﻲ در وب و ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ دارﻧﺪ .ﻳﻮﺗﻴﻮب، ﺗﻮﺋﻴﺘﺮ، دﻳﮓ، ﻓﻠﻴﻜﺮ، ﻓﻴﺲﺑﻮك و ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮي ﺑﺪون ﻣﺸﺎرك ﻛﺎرﺑﺮان وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .

 

سئوی فارسی

 

وب ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﻴﺶرو، دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن اﻓﺮاد، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي، ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در وب اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﻠﻲ در اﻳﺮان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه اﻧﺪ .دﻳﮕﺮ آن ﺷﻮر و ﺷﻮق ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﺎن وب ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ. در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎي وب ﻓﺎرﺳﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺒﺮي، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه، اﺑﺰار وﺑﻼگﻧﻮﻳﺴﻲ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي زرد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﭘﺎره اي از زﻣﺎن تحت تاثیر روﻳﺪادﻫﺎي ﺟﺎري ﻛﺸﻮر، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﺗﻨﺪ و ﻳﺎ ﻛﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

 

ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﻳﺘﻲ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﻤﺎم از ﻛﺸﻒ رازي ﺑﺰرگ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻲداد :”ﻗﺮار دادن ﺑﺎﻛﺲ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ رﺗﺒﻪﻫﺎي آن ﻣﻲﺷﻮد.” ﺳﺌﻮ، ﻫﻴﭻ رازي ﻧﺪارد ! ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم دادن ﻛﺎرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺟﻬﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ دارﻧﺪ، ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در دﻧﻴﺎي وب ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻴﺪ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد زﻣﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ مقاله ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻼﺣﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ آن رﻗﺒﺎي ﺧﻮد را ﺷﻜﺴﺖ دﻫﻴﺪ.

درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻳﺮاﻳﺶ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، اﻳﻤﻴﻞ زﻳﺮ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدم : “ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ، ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺳﻮال داﺷﺘﻢ. و ﺑﺎزدﻳﺪي از وﺑﻼگ ﻣﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ آﻳﺎ وﺑﻼگ ﻟﻄﻒ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻛﺪﻫﺎي ﻣﺘﺎ در ﺳﻮرس اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺧﻴﺮ .ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﻣﺎه راه اﻧﺪازي ﻫﻨﻮز ﭘﻴﺞرﻧﻚ ﺻﻔﺮ دارم .ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺧﺎص وﺟﻮد دارد.” ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺘﻲ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ﺑﻮد آدرس وﺑﻼگ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ! ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪاي ﻫﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدم ﻛﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲﻳﺎﻓﺖ :” …و در ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺌﻮ را از ﻛﺠﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﻳﻢ؟!!!”

 

advanced-webmaster-tools-should-using-better-seo

 

آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ، ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي ﺳﺌﻮ را ﭘﺸﺖ ﮔﻮش ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻳﺪ؟ ﻳﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ در ﮔﺮوه اﻗﻠﻴﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر آﻧﻼﻳﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﭘﻮﻳﺎ اﺳﺖ . ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ، ﻟﺬا ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﭘﺎﺳﺦﮔﻮي ﻧﻴﺎز ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدا دﻳﮕﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻴﭻ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ روي روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﺪارم، درﺳﺖ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ روي ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺪارم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي روشﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در مقاله را ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮم .اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﺎراﻳﻲ دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از ده ﺳﺎل ﺑﻪ آنﻫﺎ رﺳﻴﺪه ام .آنﻫﺎ را آزﻣﻮده ام و ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﮕﺎرش مقاله ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎرا ﺑﻮدن آنﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪام.

 

ﭼﻪ ﻋﺒﺎراﺗﻲ را برای سئو اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴم؟

 

ابتدا ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ برای سئو کردن هر سایت ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻋﻤﺪه زﻳﺮ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ :

 

• ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺎﻳﺖ)

• ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ( ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮان )

 

• ﻣﻴﺰان رﻗﺎﺑﺖ ( ﻣﻴﺰان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ روي آنﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي رﻗﻴﺐ )

 

 

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮓ ﻫﺮ ﺳﺎﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ، رﻗﻴﺐ اﺳﺖ .اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺪرت ﻻزم را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﺑﺮوﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه رﻗﺒﺎ ﻧﺸﺎن داده، ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺗﺨﻴﻠﻲ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ؛ ﺳﺌﻮ ﻳﻚ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎراﺳﺖ

ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮان دو ﻣﻮرد ﻓﻮق را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ دو ﺳﻮال را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ :

*ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺷﻤﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﭼﻪ ﻧﻴﺎزي را ﺑﺮآورده ﻣﻲﺳﺎزد؟ 

*و ﺑﺮاي ﺑﺮآوردن آن ﻧﻴﺎز ﭼﻪ ﭼﻴﺰي اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ 

 

ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ دو ﺳﻮال ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ آن ﺗﻚﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ آن را ﻧﻤﻲداﻧﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪسﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ از آن اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ .در اداﻣﻪ ﻛﺎر، اﻳﻦ ﺣﺪس ي اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻣﺎر، ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﺑﺰاري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

 

ﻣﺜﺎل ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :

ﻋﺒﺎرات  ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﻳﺮان ﺑﺎ آدرس Irpedia.com عبارات کلیدی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻢ .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ اﻳﻦ ﻣﺜﺎل را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ .

 

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮدن ﻋﺒﺎرات

 

ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮدن آن ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﺒﺎرات ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﻮﮔﻞ ﻳﺎ ﻳﺎﻫﻮ، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴد.

 

…ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻋﺒﺎرات، ﻣﻴﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آنﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد رﻗﺒﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ:

 

KEI=V*V/C

 

-ﻣﻴﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرت در ﮔﻮﮔﻞ = V

– ﺗﻌﺪاد رﻗﺒﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت = ﺗﻌﺪاد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ = C  

ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎراﻳﻲ ﻋﺒﺎرت = KEI

 

ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎراﻳﻲ ﭼﻘﺪر دﻗﻴﻖ اﺳﺖ؟

ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر و رﻗﺒﺎي ﻛﻢ دارد اﻣﺎ ﮔﻮﻳﺪ ﻋﺒﺎر ﺻﺤﺒﺘﻲ از ﻗﺪرت رﻗﺒﺎ ﻧﻤﻲﻛﻨد.

 

..ﺟﻨﮓ، و ﻧﻪ ﺑﺎزي !

ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎزي ﻧﻴﺴﺖ، ﺟﻨﮓ اﺳﺖ .ﺟﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻬﺮه رﻗﻴﺐ ﺧﻮد را ﻧﺒﻴﻨﻴﺪ، ﺟﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺲ زدن رﻗﻴﺐ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ دوم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻋﻤﻼ او را از دور ﺧﺎرج ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ .ﺟﻨﮕﻲ ﻛﻪ در ﺻﻠﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺟﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪه آن ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎزﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺪارد و ﻟﺤﻈﻪ اي ﻫﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻲﺷﻮد. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوزي ﺷﻤﺎ در ﮔﺮو ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ رﻗﺒﺎ…..

 

خرید بک لینک و دائمی , رپورتاژ آگهی و adwords

vc_row]

انواع خدمات سئو تخصصی فارسی SEO Farsi

۱۰ تکنیک شگفت انگیز و عملی سئو

مواردی که باید در گرفتن یک رپورتاژ آگهی موثر رعایت کرد

یافتن رتبه عبارت کلیدی در گوگل

تولید محتوا چیست و چه تکنیک هایی دارد؟

رپورتاژ آگهی رایگان

نیاز به سئو چقدر است؟

کلاس آموزش سئو حرفه ای از ابتدا

بهترین سئوکار ایران کیست؟

آموزش خرید و فروش

آموزش انگلیسی

آموزش های کاربردی زندگی

آموزش برنامه نویسی

آموزش فوت و فن

آموزش مهارت های زندگی

آموزش کسب و کار

آموزش غذا و آشپزی

آموزش راز برنده شدن است

تحصیل در امریکا چگونه است؟

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :

یک دیدگاه

  • emad پاسخ

    2020/04/30 بعدازظهر 02:24

    هر کی گفته سئو یک تخصصه احمقه و کلاهبردار . هر کی سایت داره باید سئو بلد باشه و برون سپاری مسخرس!

     

ارسال دیدگاه

هشت + 17 =

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت